Často kladené otázky

Pre koho bude Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (UVP UK) slúžiť? Bude v ňom prebiehať aj praktická výučba študentov?

UVP UK bude v prvom rade slúžiť výskumným pracovníkom pôsobiacim na Univerzite Komenského, ale aj univerzite ako takej, najmä tým, že sa v ňom sústredia doteraz roztrieštené jednotky zamerané na výskum, ako sú Centrá excelentnosti a Kompetenčné centrá. Týmto spôsobom bude UVP UK slúžiť ako komplexný výskumný inkubátor pre UK a neskôr aj pre firmy zo súkromného sektora podnikajúce vo vedecko-technickej oblasti.

Praktická výučba študentov v UVP UK nebude prebiehať, počíta sa však s intenzívnym zapojením doktorandov a postdoktorandov na riešení konkrétnych výskumných úloh.

 

S akými ďalšími subjektmi bude UK v UVP UK spolupracovať? (štátny sektor, súkromný sektor, iné školy, inštitúcie a i.)

Do projektu UVP UK sú priamo zainteresovaní partneri zo SAV a STU, pochopiteľne, nezostane len pri tom, pretože z podstaty tejto inštitúcie vyplýva nutnosť intenzívnej spolupráce so všetkými druhmi subjektov bez ohľadu na štátnu príslušnosť či právnu formu. Počítame tiež so zapojením UVP UK do medzinárodnej asociácie vedeckých parkov IASP. Intenzívnu spoluprácu plánujeme najmä s vedcami a výskumníkmi zo SAV a vybranými priemyselnými podnikmi zo Slovenska, rezortnými inštitúciami (napr. Policajný zbor SR a pod.), ako aj so súkromnými spoločnosťami, s ktorými UK už teraz spolupracuje v oblastiach blízkych zameraniu UVP UK.

 

Akým vedeckým oblastiam sa bude UVP UK venovať?

UVP UK je technickým vybavením primárne orientovaný na oblasť molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií (biomedicíny, molekulárnej biológie, genomiky, proteomiky, systémovej biológie, genetiky atď.). Spektrum vied, ktoré nájdu v UVP UK priaznivé prostredie, je, samozrejme, širšie a zahŕňa aj spoločenskovedné a humánne disciplíny.

 

Ako zabezpečí UK udržateľnosť projektu? Kde bude UK hľadať zdroje?

Podľa pravidiel EŠF musí UK udržať projekt najmenej 5 rokov a zároveň projekt nesmie po túto dobu generovať zisk (resp. môže, avšak odvádza sa poskytovateľovi finančného príspevku). Teda minimálne 5 rokov stojí UK pred určite zložitou úlohou zabezpečenia chodu UVP UK. Isté je, že rozhodujúca časť, aspoň spočiatku, pôjde z vlastných zdrojov. Na druhej strane, snahou pracovníkov UVP UK bude ponúknuť výskumné kapacity aj záujemcom zo súkromného sektora s tým, že nepôjde účelovo o generovanie zisku, ale o pokrytie aspoň časti prevádzkových nákladov. Druhou cestou bude intenzívne hľadanie možností získania grantov (národných i medzinárodných) vo vybraných vedeckých oblastiach, kde UVP UK bude disponovať kvalitným ľudským, ale aj špičkovým technickým zázemím. Teda pôjde o kombináciu troch zdrojov: vlastné zdroje, zdroje získané zo súkromnej sféry a grantové zdroje. Neskôr sa jednoznačne počíta s tým, že UVP UK bude pre UK ziskovou záležitosťou.

 

S akými konkrétnymi firmami (súkromný sektor) UK spolupracuje a bude túto spoluprácu vedieť využiť aj pri UVP UK?

Ako bolo vyššie spomenuté, UK už teraz spolupracuje so súkromnými firmami s vedecko-výskumným zameraním, ktoré koreluje so zámermi – úlohami, ktoré sa budú riešiť v UVP UK a, pochopiteľne, počítame s tým, že táto spolupráca sa po vybudovaní UVP UK ešte zintenzívni. Konkrétne možno uviesť firmy, ako sú napr. Medirex, s.r.o, alebo OUSA, s.r.o, a z priemyselných podnikov napr. Biotiku, a.s., hameln rds Modra, Axxence Slovakia, s.r.o, atď.

 

Akým unikátnym prístrojovým vybavením bude UVP UK disponovať?

Takýchto prístrojov bude viac, za všetky môžeme spomenúť napríklad:

  • Súbor unikátnych prístrojov pre molekulárnu medicínu, ako sú Microarray readery, Genome analyzátory, DNA skenery, zariadenie na inkubáciu buniek a monitorovanie ich rastu;
  • Súbor unikátnych prístrojov pre chemickú analýzu, ktoré umožňujú vysoko rozlišovaciu analýzu molekúl;
  • Súbor spektrálnych prístrojov a optických systémov, ktoré umožňujú analýzu molekúl.

Z oblasti environmentálnej medicíny možno spomenúť napríklad Súbor špičkových geofyzikálnych prístrojov a systémov na stanovenie geofyzikálnych a geologických charakteristík krajiny.

 

Koľko zamestnancov bude mať UVP UK?

Kapacitne je UVP UK naprojektovaný pre 149 stálych pracovníkov a približne 90 externých - spolu teda UVP UK ponúkne takmer 250 pracovných pozícií. Prirodzene, okrem vedcov a výskumníkov treba počítať aj s obslužným a riadiacim personálom. Vo vedeckých parkoch v zahraničí dosahuje podiel vedecky vysoko kvalifikovaných pracovníkov okolo 20 percent z celkového počtu pracovníkov.

 

Odkiaľ UK získa vedcov, ktorí tu budú pracovať?

Väčšinu vedeckých pracovníkov budú tvoriť kmeňoví zamestnanci UK, očakáva sa však aj zaangažovanie vedeckých pracovníkov z organizácií, s ktorými má UK rozvinutú spoluprácu už v súčasnosti, ako aj získavanie expertov na riešenie špecializovaných problémov formou stáží, hosťovania a podobne.

 

Budú v UVP UK pracovať aj zahraniční experti?

Určite, so spoluprácou so zahraničnými vedcami sa počítalo už pri samotnom koncipovaní projektu.

 

Aký je harmonogram výstavby UVP UK?

Na konci roka 2013 bolo uzavreté verejné obstaranie stavby, vrátane podpísania zmluvy s dodávateľom. Začiatkom roka 2014 sa začala výstavba v Mlynskej doline. Doba trvania výstavby je naplánovaná na 18 mesiacov, teda v polovici roka 2015 (jún) bude postavená budova UVP UK. V priebehu rokov 2014/2015 sa postupne obstarajú aj príslušné technologické zariadenia a vybavenie laboratórií.

Akým konkrétnym spôsobom sa v UVP UK podieľajú zástupcovia spoločenskovedných a humanitných odborov UK?

Zabudovanie týchto odborov je, pokiaľ ide o vedecké parky, unikátnym prístupom. Projekt UVP UK dáva neobvyklú príležitosť týmto odborom na interdisciplinárny výskum dôsledkov takzvanej „tvrdej“ vedy na spoločnosť. Konkrétne ide o skúmanie v rovine antropologickej, filozofickej, etickej, právnej, lingvistickej, ale aj etickej a teologickej. V procese aplikácie a transferu poznatkov moderných prírodných vied (najmä biológie) sa často objavujú závažne právne a etické dôsledky, čo často spôsobuje problémy pri ich efektívnom využívaní v prospech spoločnosti. Spoločnosť býva na nové objavy často nepripravená, čo môže viesť až k negatívnemu postoju verejnosti k vedeckým objavom, ktoré by jej ale paradoxne mali primárne slúžiť. Integrovanie odborov spoločenskovedného a humánneho zamerania do projektu UVP UK treba preto chápať ako zámer, ktorý horeuvedené problémy pomôže riešiť, ak už nie úplne eliminovať. Vedľajším, ale vítaným efektom integrácie týchto vied do projektu UVP UK je aj posilnenie integrácie alebo ducha spolupatričnosti členov akademickej obce univerzity, čo je v dnešnej dramaticky narastajúcej špecializácii vied veľmi žiaducim efektom.

 

Čo zahŕňa rozpočet projektu? (Aká časť je určená na samotnú výstavbu, personálne zabezpečenie, prístrojové vybavenie atď.?)

Celková suma naplánovaná na UVP UK predstavuje približne 42 mil. EUR, z toho je rozhodujúca časť cca 36 mil. EUR, určená na vybudovanie technickej a výskumnej infraštruktúry, čím sa rozumie predovšetkým nová budova a jej vybavenie zariadeniami a prístrojmi. Na samotnú budovu je z toho naplánovaných do 20 mil. EUR a na technologické zariadenia a vybavenie laboratórií sa počíta so sumou okolo 10 mil. EUR. Pokiaľ ide o výskumné úlohy, tie sú rozčlenené do 9 skupín (z toho tri sú zamerané na spoločenskovedné a humanitné odbory). Na tieto aktivity sa počíta so sumami od 200 až po 800 tis. EUR. Celkovo sa plánuje vynaložiť na odborné aktivity sumu takmer 5 mil. EUR. Istá časť výdajov (2,7 percenta) sa, samozrejme, plánuje i na podporu a riadenie projektu (sem patria aj výdaje na publicitu, monitoring a propagáciu), čo predstavuje približne 1,3 mil. EUR.

 

Čo všetko sa bude v budove UVP UK nachádzať? (laboratóriá, seminárne miestnosti atď.)

V budove UVP UK bude cca 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu, molekulárnu biológiu, genetiku, chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, fyziológiu rastlín a pre environmentálnu medicínu a GIS). Okrem toho tu bude aj 50 pracovní a priestor na rokovanie a rôzne technické a zabezpečovacie priestory (sklady, prípravne, IT serverovňa a podobne). 

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"