Eko-systém VP UK

UVP UK nemá vzdelávaciu funkciu, ale zameriava sa na aplikovanú vedu a výskum, transfer technológií a komercionalizáciu výstupov. 

 

Prínos UVP UK

Inovácie si vyžadujú tímovú prácu a kombináciu rozdielnych pohľadov na vec. Jedným z cieľov UVP UK je vytvorenie prostredia, kde sa môžu stretávať ľudia s vedeckými ambíciami, priami odberatelia či budúci partneri z business prostredia za podpory štátu a programov EÚ. 

Neodmysliteľnou súčasťou aktivít UVP UK je tiež zabezpečenie poradenských služieb prostredníctvom odborného tímu (manažérov, marketingových odborníkov, umelcov a pod.). Príkladom je rozvíjajúca sa spolupráca s Fakultou managementu UK vystupujúcou okrem iného ako hlavný poskytovateľ poradenstva v oblasti podnikania a aktívna účasť odborníkov a študentov študijného programu marketingová komunikácia Filozofickej fakulty UK. 

 

Výzvy UVP UK

  • získavanie finančných zdrojov z národných programov určených pre univerzity s vedeckými parkmi a centrami;
  • právny rámec UVP UK a zmeny v legislatíve SR a v smerniciach UK ohľadom ochrany duševného vlastníctva UK a transferu technológií;
  • ekonomické výzvy, minimalizovanie finančnej záťaže pre UK, vytvorenie spolupráce so súkromnými partnermi a ich prípadné zapájanie sa do procesu transferu technológie a komercionalizácie výstupov z vedeckých a výskumných aktivít;
  • rozvoj ľudských zdrojov, zabezpečenie stability a rozvoja kvalifikačného a osobnostného zamestnancov UVP UK;
  • zabezpečiť trvalú udržateľnosť UVP UK aj po ukončení projektu (min. 5 rokov).

UVP UK je predovšetkým organický eko-systém pracujúci na báze Triple Helix konceptu s prvkami inovatívnej organizácie. Jedinečnosť spočíva v prepojení rozdielnych oblastí a spoločenských sfér, čím sa zvyšujú šance UVP UK stať sa lídrom aplikovanej vedy a výskumu na Slovensku a predovšetkým vytvoriť a udržať záujem trhu. Práve funkčný eko-systém UVP UK vytvára business model udržateľnosti samotného parku. 

EKO-systém UVP UK

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"