Kariéra

Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, zastúpený riaditeľom prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc., podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest odborných riešiteľov – výskumných pracovníkov

v rámci pripravovaných projektov financovaných z Operačného programu Výskum a inovácie.

Pozícia:

-          výskumný pracovník

(na dobu určitú  - počas realizácie projektu, resp. jednotlivých čiastkových úloh).

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské (príp. záverečné štádium) vzdelanie 3. stupňa v odbore biomedicína, biotechnológie, bioinformatika, environmentálna medicína alebo v príbuznom odbore,
  • znalosť angličtiny,
  • prax vo výskume v požadovaných oblastiach je vítaná.

 

Platové podmienky: budú dohodnuté osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a so schváleným rozpočtom projektu.

 

Predpokladaný termín nástupu: podľa požiadaviek zamestnávateľa v nadväznosti na realizáciu projektu.

 

Počet obsadzovaných miest: podľa požiadaviek zamestnávateľa v nadväznosti na realizáciu projektu.

 

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Uchádzači o pracovnú pozíciu  predkladajú:

  • prihlášku do výberového konania,
  • štruktúrovaný, profesionálne orientovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti,

  • doklady o vzdelaní.

 

Požadované dokumenty zasielajte do 22 dní odo dňa vyhlásenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park
Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

 

Obálku označte textom “Výberové konanie máj 2017“.

 

Podrobnejšie informácie o výberovom konaní, vrátane informácie o požadovanom odbornom profile uchádzačov je možné získať na adrese uvp@uniba.sk.

 

V Bratislave dňa 22.05.2017

 

                                                                                           prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

                                                                                                            riaditeľ