Úvod

Unikátny eko-systém Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (CUSP) prepája vedecko-akademickú sféru so súkromnou a štátnou, čím urýchľuje proces rozvoja regionálnych inovačných aktivít. Rovnako sa podieľa na výzvach podporovaných operačnými programami Výskum a vývoj, Výskum a inovácie, ktoré sú výlučne určené pre vedecké parky a vedecké centrá. Formuje tiež interdisciplinárne projekty a zapája sa do medzinárodných programov typu Horizon 2020, Iterrag, atď.

STRATÉGIA

Využiť naakumulovaný potenciál UK v oblasti vedy a výskumu, efektívnejšie prepojenie s aktivitami štátu ponúkajúceho prístup k finančným zdrojom a zainteresovanie slovenských i zahraničných firiem do spoločných aktivít.

ZAMERANIE

Z pohľadu technologického vybavenia sa CUSP primárne zameriava na oblasti biomedicíny, biotechnológie, enviro-medicíny, ako aj na oblasť spoločenských výziev 21. storočia. CUSP je však predovšetkým platforma umožňujúca vytváranie a prinášanie nových inovatívnych riešení reektujúcich potreby trhu a smerovanie EÚ.

FUNGOVANIE

CUSP funguje ako samostatne hospodáriaca jednotka Univerzity Komenského, čím môže rýchlejšie a exibilnejšie reagovať na nové výzvy v aplikovanej vede a výskume. Prostredníctvom eko-systému vedeckého parku sú vedci a výskumníci ľahšie zapájaní do komerčných aktivít, spolupracujú s technologickými firmami.

CUSP však nie je iba o vede, výskume a inovatívnych riešeniach. CUSP má za úlohu inšpirovať a vytvárať nové príležitosti pre spoluprácu. Práve preto je naša vízia aj našim mottom:

Dnes vyvíjame vašu budúcnosť.

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"