Integrovaný prístup vo vývoji biosenzorov a navrhovaní liečiv

Prednášajúci Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., poslucháčom veľmi pútavo priblížil vývoj biosenzorov od ich vzniku až po moderné trendy.


02. 04. 2019 13.38 hod.

V rámci cyklu prednášok „Jarné stretnutia v Parku“ sa v piatok 15. 3. 2019 v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK uskutočnila prednáška s názvom Integrovaný prístup vo vývoji biosenzorov a pri navrhovaní liečiv.

Prednášajúci, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., poslucháčom veľmi pútavo priblížil vývoj biosenzorov, pričom vysvetlil čo to biosenzor je, na čo sa rôzne biosenzory využívajú, v krátkosti zhrnul históriu jeho vzniku a ďalej sa venoval aktuálnym trendom v ich vývoji.

Prof. Miertuš sa vo svojej dlhoročnej kariére venuje najmä štúdiu biosenzorov, biomateriálom a dizajnu liečiv, pričom pri svojom štúdiu prepája oblasti biofyzikálnej, bioanalytickej, kombinatorickej, počítačovej a medicínskej chémie a biotechnológií. O relevantnosti tohto prístupu svedčí aj vyše 190 publikácií s viac ako 11000 citáciami, a preto aj poslucháčom niekoľkokrát zdôraznil potrebu multidispciplinárnych pracovísk, kde sa stretávajú vedci z rôznych odborov a spoločným úsilím môžu dosiahnuť výsledky svetového významu presne tak, ako to bolo v prípade prof. Miertuša.