Udržateľná budúcnosť závisí aj od úspechu ekoinovácií

Na 18. európskom biotechnologickom kongrese, ktorý sa konal v Ženeve v dňoch 1. – 4. júla 2018, nechýbali ani zástupcovia Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (VP UK), ktorý je zapojený do medzinárodného projektu „Eco-innovatively connected Danube Region“ (EcoInn Danube) v rámci Dunajského nadnárodného programu, finančného nástroja Európskej územnej spolupráce (Interreg).


03. 10. 2018 16.31 hod.
Od: EcoInn Danube

Pojmom ekoinovácie sa označujú rôzne inovatívne prístupy vedúce k efektívnejšiemu a ekologickejšiemu využívaniu zdrojov energie za súčasného zvyšovania ekonomického výkonu. Môžeme teda povedať, že ich heslom je: „Získaj viac za menej.“ Medzi najvhodnejšie príklady ekoinovácií a efektívneho využívania energie patria obnoviteľné zdroje energie, využívanie biomasy ako vstupného substrátu nahrádzajúceho fosílne palivá, interné čističky odpadových vôd, recyklácia vody či ekologické náhrady škodlivých chemikálií. Ide teda o prístupy, vďaka ktorým sme schopní znižovať záťaž na životné prostredie spôsobenú ľudskou činnosťou bez negatívnych finančných dopadov.

Práve týmto závažným a nanajvýš aktuálnym témam sa venuje projekt EcoInn Danube, ktorého konzorcium, koordinované Centrom vedecko-technických informácií SR, pozostáva z trinástich partnerov (jedným z nich je aj VP UK) a troch asociovaných strategických partnerov z dvanástich krajín. Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií, najmä energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v podunajskej oblasti, ako i diseminácia myšlienky ekoinovácií a transféru nových poznatkov do praxe.

V záujme napĺňania cieľov projektu EcoInn Danube sa jeho zástupcovia z VP UK začiatkom júla zúčastnili v Ženeve na 18. európskom biotechnologickom kongrese, kde prostredníctvom informačných materiálov a osobných rozhovorov s účastníkmi konferencie propagovali projekt a témy, ktorým sa v spolupráci s ďalšími partnermi venujú od roku 2016. V súlade s náplňou projektu sa hlavný dôraz kládol na obnoviteľné zdroje energie, efektívne hospodárenie s nimi a úsporu, zelené hospodárstvo, ekoinovácie a ekotechnológie. Účastníkom kongresu z podunajského regiónu bola dokonca ponúknutá možnosť využitia databáz a materiálov, ktoré zástupcovia projektu v spolupráci s partnermi pripravili. Záujemcom poskytli tiež informácie o virtuálnom laboratóriu, ktorého úlohou je sieťovanie ekoinovátorov a rôznych spoločností a prezentovanie ich ekoinovatívnych nápadov a riešení v oblasti ekológie, energetickej efektívnosti, ale aj ochrany životného prostredia. (Viac informácií o virtuálnom laboratóriu nájdete na: www.ecoinnovative.eu.) Okrem toho prostredníctvom posteru prezentovali myšlienku produkcie environmentálne využiteľných enzýmov v novom bakteriálnom modeli pre expresiu proteínov.

Nemenej dôležitým prínosom pre projekt EcoInn Danube bolo to, že zástupcovia VP UK sa na kongrese dozvedeli viac o súčasných trendoch v biotechnologických ekoinováciách v podunajskom i celoeurópskom regióne, vďaka čomu môžu získané poznatky ďalej implementovať do pripravovanej stratégie a podporných aktivít v rámci projektu. Interakcia s účastníkmi potvrdila záujem tejto komunity o inovácie s dôrazom na nové a environmentálne neutrálne technológie.

Mgr. Lenka Levarská, PhD., VP UK

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1 / Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1