Doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl SR

12. novembra 2019 od 8:00 do 13:00 hod. Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Dekanát, 1. poschodie.


Na základe vyhlásenia doplňovacích volieb do ŠRVŠ na zasadnutí AS UK dňa 16.10.2019 Predsedníctvo AS JLF UK stanovuje:

 

  • termín: 12. november 2019
  • čas konania: 8:00 – 13:00 hod.
  • miesto konania: Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Dekanát, 1. poschodie
  • predkladanie návrhov do 7. novembra 2019 do 13:00 hod.
  • návrhy sa zasielajú do Kancelárie tajomníčky JLF UK, Ing. J. Trimajovej, Dekanát JLF UK.

 

Navrhovanie kandidátov (v súlade so Zásadami volieb do AS UK):

(1) Právo navrhovať kandidáta za študentskú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty.

(2) Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

(3) Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

 

a.       meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

b.       vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

c.       meno a priezvisko kandidáta,

d.       vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.

 

(4) Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné.

(5) Kandidát sa môže vzdať kandidatúry vlastnoručne podpísaným písomným vyhlásením v listinnej podobe, ktoré musí byť doručené predsedovi volebnej komisie najneskôr do začatia hlasovania. Z vyhlásenia musí byť zrejmé, že sa kandidát vzdáva kandidatúry.

(6) Každý člen akademickej obce UK má právo podať písomné námietky voči priebehu volieb alebo zneniu zápisnice vo volebnom obvode, v ktorom má volebné právo. Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK prostredníctvom podateľne Rektorátu UK do siedmich kalendárnych dní od zverejnenia zápisnice volebnej komisie fakulty na webovom sídle fakulty. 

Výsledky volieb

  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

predsedníčka AS JLF UK