Medzinárodný seminár EURASHE vo Vedeckom parku UK

Dňa 6. a 7. decembra 2016 sa vo Vedeckom parku UK konal medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské vzdelanie ako hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého organizátorom bola EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) v spolupráci s Centrom edukačného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultou výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. Záštitu nad podujatím prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.


07. 12. 2016 12.32 hod.
Od: Nataša Dojčáková

Hostí privítal Ing. Andrej Piovarči, PhD. z Odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR a Stéphane Lauwick, prezident EURASHE. Cieľom medzinárodného seminára bola výmena skúseností a diskusia trendov diverzifikácie vysokoškolského prostredia v kontexte prepojenia aplikovanej vedy a výskumu na regionálny rozvoj. Hlavnými témami diskutujúcich bolo rozvíjanie výmeny znalostí vrátane aplikovaného výskumu a potrieb vzdelávania medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania a aktérmi regionálneho rozvoja v rámci európskych krajín; prezentácia príkladov dobrej praxe z viacerých európskych krajín vzťahujúcich sa k regionálnej spolupráci vrátane zapojenia študentov; zdieľanie a diskutovanie skúseností a očakávaní z rôznych uhlov pohľadu – vysokých škôl, zamestnávateľov, študentov; identifikácia priorít a iniciovanie návrhov možnej medzinárodnej spolupráce na ich báze tak, aby sa podporilo sieťovanie účastníkov po ukončení seminára.

Podujatie pozostávalo z plenárnej časti a workshopov, v jeho závere bolo sumárne zhrnutie námetov, ktoré z diskusie vznikli. Medzi prezentujúcimi sa objavili vstupy tak zo Slovenska a Českej republiky, ako aj z Fínska, Nemecka, Rakúska a ďalších krajín. Konkrétne:

Stéphane Lauwick - prezident EURASHE; Armando Pires - podpredseda EURASHE; Michal Karpíšek - generálny tajomník EURASHE; Doc. Ing. Ján Piteľ, PhD - Technická univerzita v Košiciach TUKE; PhDr. Peter Obdržálek, PhD. - vedúci Centra edukačného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave; Ing. Jaroslav Holeček, PhD. - výkonný viceprezident Združenia automobilového priemyslu Slovenskej republiky; Dr Norman Apsley - OBE, FREng FIAE FInstP CPhys, CEng. Chief Executive,  Catalyst Inc; Prof. Dr. phil.habil. Ulf-Daniel Ehlers - podpredseda Baden-Württemberg Cooperative State University (DHBW) v Stuttgarte; Mika Tuuliainen - Head of Educational Affairs at the Federation of Finnish Enterprises (FFE); Adam Tyson - Head of Higher Education, Modernisation Agenda and Erasmus at the Directorate General for Education and Culture at the European; Prof. Dr. Michael Roither - Vice Rector for International Relations and Program Director for “Information Media Communication” at the University of Applied Sciences Burgenland (UASB); Prof. Dr. László Diny - Károly Róbert College Gyöngyös, Maďarsko; Richard Thorn - Trinity College Dublin; Dr Karel Šima -  the Centre for Higher Education Studies, Praha