Granty Univerzity Komenského pre mladých vedcov: 232 projektov si rozdelí 225 250 eur

Bratislava 24. apríla 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po dvadsiaty prvý raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK – vo veku do 30 rokov: 232 projektov si rozdelí sumu 225 250 eur.


Zo 403 podaných projektov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK podporila univerzita 232 z nich. Granty UK boli v priemere podporené sumou 970 eur/projekt. Prvenstvo v počte podaných i podporených projektov patrí tradične Prírodovedeckej fakulte UK, ktorá predložila 143 žiadostí o grant, z nich uspelo 84. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bolo podporených 37 projektov z 57 podaných. Jesseniova lekárska fakulta UK predložila 51 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 28.

„Mali by ste si klásť najambicióznejšie ciele a konfrontovať sa nie s možnosťami na katedre, na Slovensku, ale s tým najlepším, čo vo svete je,“ vyzval mladých vedcov prorektor UK prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., ktorý tiež upozornil na nedostatočné financovanie vedy zo strany štátu, no zároveň i na nedostatočnú ambicióznosť slovenských vedcov. „Slovensko je, bohužiaľ, stále najneúspešnejšou krajinou v získavaní európskych grantov. Doposiaľ získalo iba jediný ERC grant, pričom Dánsko, ktoré je počtom obyvateľstva porovnateľne veľké ako SR, ich získalo 127,“ dodal prorektor UK.

„Je to už 21. ročník aktivity, ktorú cielene rozvinulo vedenie Univerzity Komenského, aby iniciovalo a podporilo tvorivú vedeckovýskumnú prácu mladých pracovníkov našej alma mater. Suma, ktorou sú vaše projekty podporené, je síce symbolická, verím však, že prispeje k posunu vo vašej vedeckej práci či poslúži na vytvorenie bázy pre ďalšie bádanie,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Granty UK získali tento rok projekty – napr. Osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu (Filozofická fakulta UK), Procesy v blízkosti čiernych dier (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), Sex biznis/prostitúcia v slovenských verejných politikách (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK), Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u učiteľov (Jesseniova lekárska fakulta UK), Dôvody znevýhodneného postavenia niektorých skupín obyvateľstva na slovenskom trhu práce a možné riešenia tohto stavu (Fakulta managementu UK), Vplyv vitamínu D v liečbe nešpecifických zápalových ochorení čriev (Lekárska fakulta UK), Vplyv zmeny teploty na vznik napätia v horninových vzorkách (Prírodovedecká fakulta UK) a iné.

Bližšie informácie o Grantoch UK

Fotogaléria z podujatia (Facebook UK)

Viac informácií o 21. ročníku Grantov UK nájdete v májovom čísle časopisu Naša univerzita.