KONFERENCIA VEDECKÉHO PARKU UK

Dňa 27. apríla 2017 sa v konferenčnej sále Vedeckého parku UK konala Konferencia Vedeckého parku UK v rámci realizácie projektu „Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave – 2. fáza“.


28. 04. 2017 10.50 hod.
Od: Nataša Dojčáková

Na úvod konferencie sa hosťom a prednášajúcim prihovoril riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. Vo svojom uvítacom príhovore vopred poďakoval vedcom za odborné prednášky, ktoré prítomným priblížia ich vedeckú činnosť, keďže hlavným cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky činnosti Vedeckého parku UK v rámci 2. fázy projektu.

Prednášajúci:

RNDr. Tomáš Szemes, PhD. – Genomika a jej perspektívy nielen v službách biomedicíny 21. storočia

RNDr. Renáta Górová, PhD. – Využitie HPLC-MS/MS pre diferenciálnu diagnostiku vrodených metabolických porúch

RNDr. Jaroslav Blaško , PhD. – Simultánna analýza fruktózy a creatinínu v moči metódou GC-MS-TOF

Mgr. Jakub Joniak – Nové deriváty hydroxykumarínov potenciálne využiteľné na fluorescenčné stanovenie pH

Mgr. Miroslav Horvath – Nové naftalénimidové sensory na detekciu F-

Mgr. Robert Šandrik – Štruktúrna modifikácia základného izatínového skeletu a jej vplyv na stanovenie silne bázických F- aniónov

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. – Neinvazívne meranie hrúbok mäkkých tkanív tváre pre potreby forenznej rekonštrukcie podoby tváre

RNDr. Veronika Candráková Čerňanová, PhD. – Asociácia CYP1B1 Asn453Ser polymorfizmu s výskytom menopauzálnych symptómov psychologického charakteru u slovenských žien vo veku 40-60 rokov

Mgr. Mária Garajová, PhD. – Cytotoxický účinok potenciálne amebicídnych zlúčenín voči klinickým izolátom Acanthamoeba spp.

Mgr. Jana Horváthová – Inhibícia metabolizmu endotelových buniek zvyšuje účinnosť antiangiogenika sunitinibu

Mgr. Tatiana Harciníková – Časovo priestorové zhluky výskytu kliešťom prenášaných infekcií u človeka

Mgr. Richard Feciskanin, PhD. – Architektúra na báze webovej procesnej služby pre dostupnosť analýz v oblasti environmentálneho zdravia

Mgr. Katarína Buzová, PhD. – Možnosti využitia technológie eye-trackingu vo výskume používateľov informácií

 

V závere konferencie prebehla medzi zúčastnenými diskusia, v ktorej boli zodpovedané doplňujúce otázky v rámci jednotlivých tém.