Vedecký park UK navštívili predstavitelia Masarykovej univerzity v Brne

Riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. dňa 8. februára 2017 privítal v priestoroch UVP UK delegáciu z Masarykovej univerzity v Brne (MU) vedenú rektorom MU doc. PhDr. Mikulášom Bekom, PhD. spolu s vedením Univerzity Komenského v Bratislave (UK) na čele s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD.


08. 02. 2017 16.00 hod.
Od: Nataša Dojčáková

Vzácni hostia z Masarykovej univerzity v Brne prišli nahliadnuť do priestorov Vedeckého parku UK v rámci celodenného programu, ktorý začal zasadnutím na pôde partnerskej Univerzity Komenského v Bratislave. Ich stretnutie predznamenávalo aj spoločné pripomenutie si 100. výročia vzniku Československa budúci rok a s ním súvisiacej prípravy spoločných osláv výročia vzniku oboch univerzít v roku 2019.

V úvodnom príhovore riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. hosťom bližšie predstavil Vedecký park a následne ich pozval na prehliadku priestorov a laboratórií, kde sa mohli slovami odborníkov bližšie zoznámiť s výskumom, ktorý prebieha v tejto unikátnej budove.

Počas návštevy si predstavitelia oboch partnerských univerzít a Vedeckého parku vymenili veľa cenných informácií a skúseností, z ktorých budú čerpať v ich ďalšom rozvoji a vzájomnej spolupráci.