Vedecký park UK navštívili európski ministri

Dňa 18. a 19. júla navštívili Vedecký park Univerzity Komenského ministri, štátni tajomníci a diplomati z celej Európy v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ.


20. 07. 2016 15.40 hod.

Vzácnu návštevu privítal rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. spolu s riaditeľom Vedeckého parku UK prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc. Svojimi príhovormi uviedli hostí do obrazu o súčasnom stave vedy a výskumu na Slovensku, a to predovšetkým na UK.

„Medzi hlavnými prioritami Univerzity Komenského v rámci vzdelávania a výskumu je podporovanie talentov - mladých vedcov, a teda rozvíjanie ich vedeckej kariéry a zároveň podporovanie ich participácie v rámci programu Horizont 2020. Sloboda vo výskume je jadrom našich vedeckých aktivít, a preto robíme všetko pre vytváranie motivujúceho a oporného prostredia pre najlepších vedcov, ktorého výsledkom je aj Vedecký park UK vybudovaný vďaka fondom EÚ,“ povedal rektor UK Karol Mičieta počas otváracieho príhovoru.

Riaditeľ Vedeckého parku UK Ján Turňa dodal: „Implementáciou projektu Vedecký park UK sledujeme viacero zámerov. Hlavným z nich je poskytnúť cez svoju dynamickú štruktúru priestor na kooperáciu medzi vedeckými tímami zo všetkých fakúlt, ďalším cieľom je pozdvihnúť v rámci UK výskum v oblasti biomedicíny, ktorý zahŕňa lekársku, farmaceutickú a prírodovedeckú fakultu. Medzi-odborovosť vo výskume je jeden z princípov, ktorý sa snažíme implementovať.“

Vedecký park UK nespolupracuje iba s fakultami Univerzity Komenského. Svoju otvorenosť spolupráci a inovácii dokazuje aj systematickou spoluprácou s fakultami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Hostia mali možnosť nahliadnuť do laboratórií spoločnosti Geneton, ktorá je otvorená nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť. Asociované DNA testy, prípadne diagnostika ešte nenarodeného jedinca z krvi matky to sú aktivity, o ktorých rozprával RNDr. Tomáš Szemes, PhD. z vedeckého tímu spoločnosti.

Ďalším priestorom, ktorý zahraniční hostia navštívili boli laboratória farmácie a farmakológie pod vedením prof. Kyseloviča, kde momentálne pracujú na projekte dodávania kmeňových buniek do srdca ischemického pacienta. Celkovo sa na oddelení zaoberajú regeneratívnou medicínou.

Posledným miestom návštevy bola tvorivá dielňa FabLab; otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť ponúkajúca technológie 21.storočia. Záujemcovia si tu môžu napr. vytlačiť rôzne prototypy potrebné na ich ďalší vývoj, resp. výskum.

Všetky tri priestory preukázali ako Vedecký park UK dokáže prepojiť akademicko-vedeckú sféru so súkromnou a štátnou, ktorých spojenie urýchľuje proces rozvoja inovačných kapacít.

Kamila Žitňanská, CUSP