InkubátorVedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave

O nás

Inkubátor Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (Inkubátor VP UK) vznikol 1.1.2017 ako súčasť Vedeckého parku Univerzity Komenského (VP UK) v rámci 2. fázy projektu „Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave“.

Cieľom inkubátora VP UK je prostredníctvom svojich aktivít:

 • Prispievať k rozvoju sektora prostredníctvom podpory inovatívnych nápadov a vzniku a rozvoja inovatívnych startupov a spin-offov na regionálnej a medzinárodnej úrovni najmä v oblastiach:
  • biomedicína,
  • biotechnológia,
  • enviro-medicína,
  • bioinformatika,
  • súvisiace ekologické inovácie.
  s interdisciplinárnym zapojením právneho, manažérskeho a sociologického poradenstva.
 • Podporovať komercializáciu znalostí na základe transferu vedeckých a technologických výstupov z univerzity do firiem a špeciálne do startupov a spin-offov.
 • Podporovať prepájanie s etablovanými firmami zameraním výskumu a výsledkov výskumu univerzity na potreby etablovaných firiem so zámerom zvýšenia ich inovatívnosti a konkurencieschopnosti na trhu.
 • Stimulovať regionálny ekonomický rozvoj prostredníctvom podpory inovatívnych startupov a biznisov, ktoré prispievajú k tvorbe pracovných miest a k rozvoju dynamického ekosystému.
 • Podporovať dynamicky rastúce firmy - startupy s vysokým rastovým potenciálom.
 • Vytvárať spoluprácu a partnerstvá s regionálnymi a medzinárodnými organizáciami, inštitúciami a firmami za účelom naplnenia týchto cieľov.

Inkubátor UVP podporuje tréningovými programami, mentoringom, koučingom, poradenstvom a ďalšími aktivitami startupy a spinoffy v rôznych fázach vývoja - predinkubačnej, inkubačnej a akceleračnej s využitím a poskytovaním najnovších dostupných poznatkov v tejto oblasti.

Inkubátor v médiách

Týždenník Trend o Právnej klinike pre startupy01. 02. 2019

O právnej klinike pre startupy aj o spolupráci s Inkubátorom VP UK napísal ekonomický týždenník Trend.

Inkubátor VP UK v Našej Univerzite26. 10. 2018

V časopise Naša Univerzita bol predstavený Inkubátor VP UK. Prečítajte si o ňom online!