Lynchov syndróm - výskum výskytu a možností prevencie

Názov a sídlo prijímateľa:

Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99  Bratislava

Názov projektu

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

ITMS2014+ kód projektu:

313011V578

Miesto realizácie projektu:

SR/Nitriansky kraj/Nitra

SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Staré Mesto

SR/Bratislavský kraj/Bratislava – mestská časť Karlova Ves


Výška poskytnutého NFP:


9 205 044,72 Eur

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je výskum a vývoj v oblasti problematiky dedičných nádorov spôsobených Lynchovým syndrómom a predpokladaného genetického pozadia vyššieho výskytu vybraných typov nádorov v slovenskej populácii. Získané poznatky a ich následná implementácia v podobe špecificky navrhnutého programu skríningu ako aj centrálnej databázy konkrétnych pacientov s Lynchovým syndrómom budú základom pre efektívnejšiu prevenciu a manažment nádorových ochorení asociovaných s Lynchovým syndrómom a taktiež pomôžu pri navrhovaní vhodného skríningového programu pre našu populáciu.

Významným cieľom projektu je aj vývoj prototypov nových menej invazívnych metód pre skríning prítomnosti nádoru na báze tekutej biopsie. Objasnenie významu genetickej zložky pri výskyte CRC na Slovensku, zavedenie moderných neinvazívnych screeningových vyšetrení a zadefinovanie vhodného skríningu v našej populácií bude mať za následok zníženie výskytu a úmrtnosti CRC a iných Lynch asociovaných nádorov, zvýšenie kvality života a skrátenie práceneschopnosti, poklesu národných výdavkov na liečbu.

 

Aktivity projektu:

1. Realizácia genomickej štúdie a výskumná databáza pacientov z Lynchových rodín pre agregátne hodnotenie rizík vzniku CRC 

2. Nové prístupy pri vyšetrovaní a diagnostikovaní pacientov s kolorektálnym karcinómom so špeciálnym zreteľom na Lynchov syndróm

3. Realizácia klinickej a populačnej štúdie, spracovanie vzoriek a zavedenie databázy pacientov

4. Výskum využiteľnosti analýz voľnej cirkulujúcej DNA pre skríning CRC

5. Výskum v oblasti platformy pre potreby biosenzora a biosenzorických aplikácií

6. Vývoj prototypu neinvazívného laboratórneho skríningového testu na mikrosatelitovú instabilitu

7. Identifikácia špecifického zloženia mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom

8. Analýza glykozylačných zmien u pacientov s kolorektálnym karcinómom

9. Využitie analytického systému Promega "MSI Analysis System, Ver. 1.2“ ako nástroja pre primárnu charakterizáciu mikrosatelitovej instability vo vzorkách pacientov

Partneri projektu:

GENETON s.r.o., Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Jána Bottu 2, 917 01 Trnava

POWERTEC s. r. o., Drotárska 6385/19a, 811 04 Bratislava

Slovgen s.r.o., Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o., Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.