Zoznam zariadení VP UK

 1. Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™50 FT-IR Spectrometer, 4000 až 400 cm-1
 2. Zariadenie pre charakterizáciu vzoriek v rôznych spektrálnych oblastiach: UV/VIS/NIR Jasco V670 
  Vedecký UV-VIS-NIR spektrometer pre získanie kontinuálneho spektra v rozsahu 175-2600 nm s možnosťou analýzy vzorky v závislosti na teplote až do 100 °C. Umožňuje analýzu vzorky transmisiou difúznou reflektanciou, ako aj difúznou transmitanciou.
 3. Zariadenie na termálnu gravimetrickú analýzu a diferenčnú skenovaciu kalorimetriu: Linseis STA1600 – TG/DSC 
  Zariadenie na termálnu gravimetrickú analýzu a diferenčnú skenovaciu kalorimetriu má citlivé váhy (váživosť 25 g, citlivosť 5 ug) vo vertikálnom usporiadaní a s možnosťou vkladania vzorky zhora (tzv. top-loading dizajn) s možnosťou prirodzeného prúdenia plynu resp. inertnej atmosféry. Zariadenie umožňuje sledovanie procesov v teplotnom rozsahu od 25° C do 1550° C.
 4. Spektrometer s laserovým budiacim zdrojom: Laser flash photolysis spectrometer LP920 
  Spektrometer umožňuje kombinované merania spektier a kinetiky laserom indukovaných prechodných stavov na základe merania absorpčných a emisných spektier. Systém umožňuje rýchlu odozvu menšiu ako 7 ns, potrebnú pre študovanie fundamentálnych procesov novo pripravených látok.
 5. Konfokálne fluorescenčné zariadenie: Mikroskop Olympus FV-1200 s TIRF a FLIM od Picoquant 
  Laserový rastrovací konfokálny mikroskop s modulmi pre TIRFM FLIM a FCS je vybavený pre rôzne metódy skúmania preparátov:
  - Metódy  svetelnej (brightfield) mikroskopie, umožňuje pozorovanie v svetlom poli v prechádzajúcom svetle, pozorovanie brightfield fluorescencie Nomarského DIC (differential interference contrast);
  - Metódy laserovej rastrovacej konfokálnej mikroskopie (Laser Scanning Confocal Microscopy, LSCM), pri ktorých je vzorka osvetľovaná kontinuálnymi laserovými lúčmi a signály sa snímajú detektormi (fluorescenčná LSCM, Nomarského DIC mikroskopia v prechádzajúcom svetle (nekonfokálne zobrazovanie);
  - Metódy  TIRFM  (Total  Internal  Reflection  Fluorescence Microscopy), pri  ktorých  je  povrch  vzorky osvetľovaný kontinuálnymi lasermi a zobrazuje sa fluorescencia emitovaná z veľmi tenkej povrchovej vrstvy;
  - Metódy, pri ktorých je vzorka ožarovaná veľmi krátkymi laserovými pulzmi a signály sa snímajú detektormi s veľmi vysokým časovým rozlíšením - časovo rozlíšená fluorescenčná konfokálna mikroskopia (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, FLIM), časovo rozlíšená fluorescenčná korelačná spektroskopia (Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy,FLCS).
 6. Hmotnostný spektrometer na stanovenie špeciácie kovov: ICAP Q s príslušenstvom 
  Spektrometer s indukčne viazanou plazmou s hmotnostným detektorom kvadrupólového typu pre analýzu vzoriek environmentálneho alebo biologického charakteru. Hmotnostný analyzátor: lineárny kvadrupól s hyperbolickým poľom, rozsah hmotností: 4 (He) – 290 (289 Fl – flerovium, 238 U – urán) amu, rýchlosť skenovania viac ako 90 000 amu/s. Možnosť spojenia tak so separačnými technikami ako aj laserovou ablaciou. 
 7. Systém na digitálnu polymerázovú reťazovú reakciu: QX200 Droplet Digital PCR System 
  Systém na prípravu a vyhodnotenie digitálnej polymerázovej reťazovej reakcie vo forme kvapôčkových mikroreaktorov. Svojou citlivosťou, presnosťou a rýchlosťou zaznamenania údajov umožňuje absolútnu kvantifikáciu cieľových fragmentov nukleových kyselín v kvapôčkových mikroreaktoroch bez nutnosti použitia štandardnej krivky. Je možné ho využiť v širokej škále výskumných aplikácií, ako napríklad štúdium variácie počtu kópií, štúdium onkomarkerov, štúdium mutácií, detekcia patogénov, detekcia GMO v potravinách, analýza génovej expresie, analýza miRNA, kvantifikácia vzoriek určených pre sekvenovanie metódami NGS.
 8. Zariadenie na kontrolu kvality templátov a knižníc pre genomiku: Lab Chip GX Touch  
  Kompaktné stolné zariadenie na automatickú separáciu DNA, RNA vzoriek naprieč širokým spektrom molekulárnej a fragmentovej veľkosti.
 9. Illumina NextSeq 500 
  Sekvenátor na masívne paralelné sekvenovanie používajúci technológiu reverzibilných terminátorov a detekcie fluorescenčného signálu, stredný sekvenačný výkon, max. 400 miliónov čítaní o dĺžke 1x75bp až po párové sekvenovanie 2x150bp, vhodný na celoexómové analýzy, transkriptómové analýzy, prípadne na sekvenovanie celých genómov až po stavovce
 10. Illumina MiSeq 
  Sekvenátor na masívne paralelné sekvenovanie používajúci technológiu reverzibilných terminátorov a detekcie fluorescenčného signálu, nižší sekvenačný výkon, max. 400 miliónov čítaní o dĺžke 1 x 75bp až po párové sekvenovanie 2 x 300bp, vhodný najmä na génové panely a analýzy malých genómov.
 11. Digital droplet PCR systém BIORAD QX200 
  Zariadenie na digitálnu PCR analýzu guličiek v olejovej emulzii. Umožňuje presnú kvantifikáciu aliel s nízkym zastúpením alebo génovej expresie bez potreby kalibračnej krivky, kvantifikáciu NGS knižníc ako aj analýzy na úrovni jednej bunky.   
  Zavedené aplikácie, typy analýz “expertíza a možnosti odborných konzultácií pre špecializované metódy“:
  - Celogenómové sekvenovanie genómov od vírusov po ľudský genóm z rôznych biologických materiálov vrátane archívnych FFPE vzoriek,
  - Sekvenovanie 16 rDNA pre charakterizáciu mikrobiálnych komunít,
  - Panelové sekvenovanie vybraných génov až po sekvenovanie celých exómov, vrátane asistencie pri návrhu vlastných génových panelov,
  - Transkriptómové sekvenovanie a sekvenovanie celkovej RNA,
  - Bioinformatické analýzy nad dátami podľa požiadaviek záujemcov so špeciálnym sústredením sa na nízko zastúpené entity molekúl a ich kvantitatívne analýzy
 12. Hmotnostný spektrometer s vysokým rozlíšením pre plynovú chromatografiu: Pegasus HRT TOF 
  Plynový chromatograf v kombinácii s hmotnostným spektrometrom pracujúcim na princípe TOF (Time-of-Flight) s vysokým rozlíšením (HR-TOF) pre stanovenie látok a ich metabolitov vo vzorkách nielen biologického charakteru až do hmotnosti m/z 1300.
 13. Kvapalinový chromatograf s hmotnostným spektrometrom: LC-MSMS QuantivaTM s kvapalinovým chromatografom Ultimate 3000 a s príslušenstvom
  Vysoko citlivý hmotnostný spektrometer pre identifikáciu látok a ich metabolitov v biologických vzorkách pracujúci na princípe trojitého kvadrupólu. Systém je vybavený ESI ionizačným zdrojom s vyhrievaním a „sprejovaním„ pod uhlom 60° na redukciu neutrálneho šumu, AIM technológiou („Active ion management“) pre maximálnu citlivosť systému. Iónová optika je v „S“ zakrivení s „blokátormi“ neutrálneho šumu. Hmotnostný rozsah spektrometra je 10-1850 amu a skenovacia rýchlosť vyššia ako 15 000 amu/s.
 14. Robotický autosampler pre systém vysokotlakej chromatografie: PAL RTC
  Robotický autosampler v "stand alone" prevedení umožňuje spracovanie vzoriek rôzneho charakteru (environmentálneho, biologického) pred separačnými technikami, akými sú kvapalinová alebo plynová chromatografia. Zariadenie umožňuje programovateľné nastavenie metódy pre riedenie, derivatizáciu, resp. extrakčnú techniku (SPME). Rovnako je možné zariadenie pripojiť k separačným technikám pre automatické dávkovanie a predúpravu vzorky.
 15. Univerzálny kombinovaný analytický systém: Ultimate 3000 s FLD, DAD a MS Fleet  a s plynovým chromatografom Trace 1310 
  Analytický systém v sebe kombinuje ortogonálne princípy separačných metód, akými sú plynová a kvapalinová chromatografia, v spojení s hmotnostným spektrometrom pracujúcim na princípe iónovej pasce, vhodnej na stanovenie analytov v biologických ako aj environmentálnych vzorkách. Hmotnostný spektrometer, ktorého hmotnostný rozsah je 15 až 2000 amu, umožňuje MSn, pričom n=10. Iónová pasca je vybavená nasledovnými funkciami: pulznou indukovanou disociáciou (PQD), funkciou AGC (automatic gain control), dynamickou exklúziou pre MS/MS spektrá pre ióny s malou intenzitou tzv. „Wide bend activation“ na potvrdenie štruktúry iónov, „NCE-normalizáciou“ kolíznej energie na zabezpečenie reprodukovateľnosti nameraných dát.
 16. Vysokorozlišovaci hmotnostný spektrometer: Orbitrap Fusion™ Tribrid™ s DART SVP Technologies 
  Hmotnostný spektrometer Orbitrap Fusion™ Tribrid™ pracuje na princípe hybridného systému kvadrupólu, dvoch lineárnych pascí, pričom prvá lineárna iónová pasca pracuje pri vysokom tlaku pre maximálnu fragmentáciu a druhá pri nízkom  na  vysoko  presné  stanovenie  hmotnosti  fragmentov, lineárnej a FTMS orbitálnej pasce (orbitrap) s vysokým rozlíšením a možnosťou stanovenia presnej hmoty. Technológie hmotnostného spektrometra:
  -pulzná indukovaná disociácia (PQD) pre zachytenie malých fragmentov iónov
  -funkcia AGC (automatic gain control), ktorá zabezpečuje, že iónová pasca bude vždy naplnená optimálnym množstvom iónov pre akýkoľvek typ skenovania a nedôjde k jej zahlteniu a vytvoreniu priestorového náboja
  -dynamická exklúzia pre MS/MS a  MSn (n=10) spektrá pre ióny s malou intenzitou tzv. „Wide bend activation” na potvrdenie štruktúry iónov-NCE-normalizácia kolíznej energie na zabezpečenie reprodukovateľnosti nameraných dát z prístroja na prístroj
  -viactupňová aktivácia pre generovanie MS/MS a MS3 spektier s možnosťou užívateľsky definovaných neutrálnych strát
  -možnosť nastavenia rôznej kolíznej energie pre MS/MS experiment
  -možnosť paralelnej akvizície lineárnou iónovou pascou ako aj orbitálnou pascou
  -možnosť vysokého rozlíšenia a presnej hmoty v ktoromkoľvek stupni MS/MS.
  Systém v uvedenej konfigurácii vyznačujúci sa citlivosťou 2 ppm (pri internej kalibrácii) umožňuje komplexné potvrdenie štruktúry sledovaných analytov s možnosťou určenia presnej hmoty až na 4 desatinné miesta.
 17. Multifunkčný monochromátorový platničkový reader: Infinite M1000 PRO 
  Multifunkčný monochromátorový platničkový reader na meranie fluorescencie, absorbancie, luminiscencie a fluorescenčnej polarizácie na platničkách formátu 6 až 1536 jamiek. Zariadenie sa vyznačuje vysokou flexibilitou a možnosťou skenovania spektier pri detekcii absorbancie a fluorescencie pri nastavení požadovaných vlnových dĺžok monochromátormi. Xenónová lampa a LED, Quad4 monochromátory (5nm širka pásma, presnosť +/- 0,3 nm, rozsah vlnových dĺžok – absorbancia 230 – 1000 nm, fluorescencia ex: 230-850 nm em: 280-850 nm; LED 470, 530, 590, 635 nm, paralelné čítanie 4 kanálov. Čítanie 6 – 1536 jamkových platničiek a NanoQuant platničiek, kontrola teploty okolie+4°C – 42°C, trepanie – lineárne, orbitálne, dvojité orbitálne s variabilnými amplitúdami. Rýchlosť čítania (96-jamkové platničky) – abs -11 s, fluorescnecia 17s. 

   

 18. Skenovacie zariadenie pre microarraye: GeneChip Scanner 3000 7G 
  Skenovacie zariadenie pre microarray s vysokým rozlíšením zvyšujúce efektivitu analýz génovej expresie, genotyping, farmakogenomiky, re-sekvenácie a aplikácií DNA analýz.

  FUNKČNÝ CELOK NA PRODUKCIU A PURIFIKÁCIU PROTEíNOV (č.23, 24)

 19. Systém na separáciu a purifikáciu biomakromolekúl: Äkta AVANT 150 
  Modulárny systém na  separáciu a purifikáciu biomakromolekúl. Vhodné na separáciu a purifikáciu proteínov, peptidov, aminokyselín, cukrov a iných zlúčenín.
  Rad Avant zo série automatizovaných chromatografických prístrojov nazývaných aj FPLC (fast protein liquid chromatography) predstavuje špičku ponuky firmy GE Healthcare. Äkta Avant 150 je prístroj, umožňujúci relatívne jednoduchú automatizáciu izolačných a separačných procesov zameraných primárne na priemyselne alebo farmaceuticky využiteľné proteíny. Kapacitne (v závislosti od použitej kolóny) zvláda purifikáciu dostatočného množstva proteínového produktu aj na potenciálne komerčné účely, prípadne na finálne kroky optimalizácie výrobného procesu pred tzv. „up-scale“ výroby v priemyselnom merítku. Pokiaľ sa jedná o tzv. „low volume – high value“ produkty, ako napr. protilátky, enzýmy alebo peptidové hormóny, tento systém dokáže zabezpečiť plné prevádzkové potreby. Rôzne typy chormatografii (afinitná, gélová filtrácia/SEC, iónovovýmenná a na základe hydrofóbnych interakcii), pretok 0,01 ml – 150 ml/min, max tlak 5 MPa, paralelné sledovanie 1-3  vlnových dĺžok (190-700 nm), meranie pH, automatická frakcionácia do chladeného zberača (96 jamkové platničky až 250 ml fľaše) na základe prednastavených parametrov, Unicorn 7 software umožňujúci automatizáciu a vyhodnocovanie, BufferPro mode na automatickú titráciu roztokov a Scouting na automatickú optimalizáciu procesov. 
 20. Fermentačné zariadenie: Biostat B/Biopat MFCS/win 
  Biostat B predstavuje druhú generáciu laboratórnych fermentačných zariadení (bioreaktorov). Ide o zariadenie umožňujúce paralelnú kontrolu viacerých parametrov dôležitých pre rast mikrobiálnej kultúry (produkčných kmeňov baktérií, kvasiniek alebo rias) ako napr. pH prostredia, prevzdušňovanie, pridávanie živín a miešanie kultúry. Pomocou systému senzorov a púmp pod kontrolou zabudovaného software je možné plne automatizovať predposledné štádium „downstream“ procesu a zabezpečiť dostatok biomasy na následné izolačné a purifikačné kroky. Prístroj je vhodný najmä na laboratórne optimalizačné kroky fermentácie, ale aj na prípravu štartovacej kultúry pre veľkoobjemové zariadenia, prípadne finálnu fermentáciu v prípade produktov s vysokou prídavnou hodnotou. Max. 1,5 L, autoklávovateľná nádoba, automatická kontrola pH (zásada/kyselina), automatická kontrola saturácie O2 (regulácia otáčok rotora 0 – 2000 rpm), manuálna regulácia intenzity aerácie (možnosť miešania s O2), automatická regulácia dávkovania odpeňovacieho činidla, možnosť dávkovania média/živín pomocou 1 integrovanej peristaltickej pumpy WM 114 (0,15 – 5 rpm, objem podľa použitej hadice 0,1 – 7,65 ml/min), kontrola a záznam údajov pomocou 12“ integrovaného dotykového displeja alebo BioPAT MFC SCADA software na PC.
 21. GE ImageQuant LAS 500 – max. veľkosť gélu 10x10 cm, vysoko citlivá 8.3 MP CCD kamera (F1.4, 30 mm), rýchle chladenie, automatický alebo manuálny režim fotenia, automatické kombinovanie chemilumiscenčných a farebných obrázkov, záznam fluorescencie pomocou modrého (460 nm) a UV (365 nm) svetla s prídavkom 560 nm filtra, biele svetlo (470-635 nm)
 22. BIO-RAD CFX Connect Real-Time PCR Detection system – dynamický rozsah detekcie 10 rádov, paralelná analýza dvoch cieľov, rozsah detekcie 450-580 nm,
  Zavedené aplikácie, typy analýz “expertíza a možnosti odborných konzultácií pre špecializované metódy“:
  1. Riadená kultivácia mikroorganizmov - batch, fed-batch kultivácie (E. coli, kvasinky – napr. P. pastoris) - heterológna expresia rekombinantných proteínov
  2. Chromatografická purifikácie rekombinantných proteínov a iných biomakromolekúl
  3. Tvorba fotodokumentácie (kolorimetria, fluorescencia, chemiluminiscencia)
  4. Skenovanie a meranie absorbancie vzoriek na mikrotitračných platničkách vo viditeľnej a UV oblasti
  5. Detekcia a kvantifikácia špecifických molekúl DNA meraním nárastu emitovanej fluorescencie počas polymerizácie DNA
 23. Zariadenie na optickú mikroskopiu a Ramanovu spektrometriu: DXR Raman Mikroskop
  Ramanovský mikroskop so spektrálnym rozsahom 3500 - 50 cm-1 pre lasery 532 a 633 nm, 3300 - 50 cm-1 pre laser 780 nm. Systém umožňuje prepínanie medzi pozorovaním vzorky mikroskopom a meraním Ramanovských spektier, osvit vzorky v režime "svetlé pole" s možnosťou osvitu „tmavé pole“, so zväčšením 10x (SWD)20x (SWD)50x (SWD) 100x (SWD) a s posunom motorizovaného stolčeka mikroskopu v osi XYZ (krok 1 mikrometer) a automatickou fokusáciou ako aj konfokálne hĺbkové profilovanie vzorky/iek biologického resp. environmentálneho charakteru (geologické vzorky).
 24. Zariadenie na záznam, analýzu a stimuláciu elektrických impulzov in vitro: MEA2100-2x60-System-E including Vibrotome CI.5100mz
  Inovatívny kompaktný elektrofyziologický systém umožňujúci nahrávať, zosilňovať a analyzovať elektrickú aktivitu z biologických vzoriek in vitro.
 25. Fluorescenčné zobrazovacie zariadenie: DM5000 B 
  Mikroskop pre zobrazovanie biologických vzoriek pomocou zobrazovacích metód v prechádzajúcom a odrazenom svetle.
  V prechádzajúcom svetle vo svetlom poli, polarizovanom svetle a Nemorského kontraste je možné zobraziť transparentné vzorky. V dopadajúcom svetle je možné pozorovať farbené vzorky florescenčným proteínom alebo s autofluorescenciou. Celkové zväčšenie je v rozsahu použitých objektívov od 50x do 1000x. Mikroskopom je možné zobrazované vzorky odfotiť alebo pozorovať pomocou digitálnej kamery. Zobrazovanie je v rozlíšení HD. Po odfotení je možné skladať obraz z jednotlivých zorných polí a aj z viacerých rovín zaostrenia.
 26. Vysokotlakový  reaktorový systém: High Pressure Reactor BR-300 
  Laboratórny vysokotlakový reaktorový autoklávový systém určený na spracovávanie rôznorodých reakčných zmesí, vrátane vysoko korozívnych zmesí kyselín resp. iných látok. Systém umožňuje sledovanie priebehu reakcie za presne definovaných reakčných podmienok akými sú teplota, tlak, resp. inertná atmosféra.
 27. Zariadenie na analýzu fyzikálnych vlastností prírodných a antropogénnych zemín: GDS triaxiálny prístroj s príslušenstvom na určovanie konsolidácie, šmykovej pevnosti, napúčavosti a priepustnosti prírodných (vrátane pôd) a antropogénnych zemín
  Geotechnický modulárny statický triaxiálny automatický testovací systém slúžiaci na analýzu fyzikálnych vlastností prírodných a antropogénnych zemín pracujúci na princípe záznamu priebehu tlakovej skúšky v závislosti na priamom podnete axiálnych tlakov pôsobením hydraulicky kontrolovaným piestom v základni analytickej jednotky.
 28. Zariadenie na detekciu feromagnetických objektov: Magnetometer MAGNETO MXPDA 5 channels 
  Mobilný viackanálový magnetometrický systém slúžiaci na detekciu feromagnetických objektov na malých a stredne veľkých plochách. V zariadení je integrovaný diferenciálny globálny pozičný kinematický systém pracujúci v reálnom čase, čo umožňuje georeferenčné zameriavania meraného územia. Pri zameriavaní nie je potrebné merať rozmery skúmaného územia, čo je veľmi náročné pri zvlnenom teréne. Dáta a namerané záznamy je možné priamo sledovať na displeji zariadenia, ktoré je odolné poveternostným vplyvom, čo umožňuje bezpečné a efektívne používanie zariadenia aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Záznamy budú využívané okrem iných aplikácií aj na sledovanie interferencií medzi výstupmi zo zozbieraných dát a skúmanými bio-systémami.
 29. Zariadenie na prietokovú cytometriu 1: Guava easyCyte 8 
  Zariadenie na prietokovú cytometriu, ktoré pracuje na základe mikrokapilárneho systému bez hnacej kvapaliny s možnosťou užívateľskej výmeny prietokovej cely. Zariadenie sa vyznačuje možnosťou absolútneho merania koncentrácie buniek bez nutnosti kalibrácie pomocou suspenzie referenčných guličiek.
 30. Bunkový analyzátor: Cytell Cell Imaging System
  Kompaktný automatizovaný bunkový analyzátor poskytujúci kvantitatívne výsledky predprogramovaných biologických aplikačných modulov. Zariadenie umožňuje zobrazovanie a analýzu buniek aj na subcelulárnej úrovni, umožňuje počítanie buniek, analýzu viability po ovplyvnení skúmaným agentom. Umožňuje analýzu vzorky v širokom spektre rôznych vzorkovníc ako sú napr. viacjamkové platničky, Petriho misky, sklíčka, banky s koncovým elektronickým výstupom. Výstupom je digitálny obraz vo vysokom rozlíšení a numerické dáta v štandardnom formáte.
 31. Zariadenie na spracovávanie kryo-vzoriek: Cryostat Leica CM3050 S 
  Voľne stojaci, plne motorizovaný mraziaci mikrotóm (motorizovaný posun vzorky krokovým motorom pre rovnomernú a reprodukovateľnú hrúbku rezu a motorizované krájanie). Technické parametre- veľká a priestranná pracovná komora,- dva nezávislé chladiace systémy na chladenie komory a držiaka vzoriek, teplota držiaka vzoriek nastaviteľná do -50°C,- aktívne chladený pracovný pult na -45°C,- hydraulicky nastaviteľná výška prístroja pre pohodlné státie alebo sedenie pri práci,- programovateľné, automatické a manuálne odmrazovanie horúcim médiom, individuálne nastaviteľné pre komoru a držiak vzoriek,- indikátor celkovej hrúbky odobratého materiálu,- programovateľné reverzné počítadlo rezov, - bezúdržbový mikrotómový mechanizmus, ľahko prístupný mraziaci systém,- mikrotómový mechanizmus tesne zakrytovaný pre jednoduchú dezinfekciu sprejom,- presný mechanizmus orientácie vzoriek s nastavením o 8°,- nastaviteľná hrúbka rezu 0,5 až 300μm,- trimovanie (trimming) 5-150μm,- maximálna veľkosť vzorky 40x55mm,- vertikálny posun vzorky 59mm,- motorizovaný posun vzorky predo-zadne v dvoch rýchlostiach 500μm a 1000μm,- nastaviteľná rýchlosť rezu 0,1mm/s do 170mm/s, alebo 0,1mm/s do 100mm/s,- držiak žiletiek s „antiroll“ platňou so štyrmi využiteľnými hranami a laterálnym posunom žiletky,- použitie systému prenosu rezov na sklíčko pomocou pásky a UV svetelného impulzu.
  Technický opis zariadení nachádzajúcich sa v laboratóriách (typové označenie, model, vybrané parametre zariadenia):
  Kryomikrotóm LEICA CM3050 S + CRYOJANE
  - Rozsah teplôt  -50 – 0 °C
  - Hrúbka rezov 0.5 – 300 µm
  Rastová kultivačná komora (pre rastlinný materiál) CONVIRON ADAPTIS A1000
  - Regulácia teploty (10-45 °C), svetla, vlhkosti a CO2
  - Vnútorný objem 1000 L
  - 3 police s nosnosťou 25 kg na policu
  Zavedené aplikácie, typy analýz “expertíza a možnosti odborných konzultácií pre špecializované metódy“:
  - príprava biologických vzoriek pre mikroskopickú analýzu (predovšetkým rastlinného materiálu)
  - kultivácia biologického rastlinného materiálu v kontrolovaných podmienkach
  - izolácie a purifikácie nukleových kyselín rastlinných vzoriek
  - PCR analýzy (klasická PCR, RT-PCR, real-time PCR)
  - DNA transformácie bakteriálnych buniek

 32. Zariadenie na parnú sterilizáciu laboratórneho materiálu 3: UNISTERI HP 636-1 ED, DK 50 S, GW 30 Kompakt
  Prístroj pre prípravu sterilného materiálu. Zariadenie určené na sterilizáciu médií, roztokov a iného kvapalného materiálu, pričom samotný proces sterilizácie sa deje prostredníctvom pôsobenia vlhkého teplého vzduchu - pary a zvýšením tlaku. Autokláv je konštruovaný na použitie v špeciálnych laboratórnych podmienkach.