O nás

CTT UK je integrálnou súčasťou Vedeckého parku UK, a to už od začiatku jeho fungovania. Každý zamestnanec alebo študent univerzity sa môže na CTT UK obrátiť s otázkami ohľadom nakladania s priemyselným vlastníctvom, ktorým sú najmä výsledky výskumu realizovaného na UK.

CTT UK poskytuje zamestnancom Univerzity Komenského v Bratislave komplexnú podporu v oblasti ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva. Súčasťou podpory je odborné poradenstvo, zabezpečenie posúdenia výsledkov výskumu z hľadiska ich vhodnosti pre transfer do praxe, a tiež zabezpečenie patentovej alebo inej ochrany a realizácia komercializácie. CTT UK aktívne prispieva aj k nastavovaniu interných pravidiel univerzity pri využívaní jej priemyselného vlastníctva, pri poskytovaní konzultácií a v rámci realizácie zákazkového výskumu a spoločného výskumu.

CTT UK je špecializovaný typ pracoviska, ktorého úlohou je riadiť nakladanie s priemyselným vlastníctvom UK a realizovať proces transferu technológií tak, aby univerzita, jej pracoviská a pôvodcovia priemyselného vlastníctva (vedeckí pracovníci) získali profit. CTT UK postupuje podľa všeobecne záväznej legislatívy, interných predpisov UK (štatút VTP UK, smernica) a v zmysle najlepšej praxe v oblasti transferu technológií.

Transfer technológií je odborne špecifický a administratívne náročný proces, ktorého účelom je preniesť (transferovať) výstupy vedeckovýskumnej činnosti univerzity (priemyselné vlastníctvo vo forme technológií) do praxe, s cieľom komerčne ich zhodnotiť.

Na Slovensku existuje v oblasti transferu technológií vybudovaná špecifická infraštruktúra – Národný systém podpory transferu technológií, prostredníctvom ktorej môžu slovenské vedeckovýskumné inštitúcie čerpať podporu za účelom jeho efektívnej realizácie. Súčasťou tejto infraštruktúry je aj združenie Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR), pričom Univerzita Komenského v Bratislave je jeho zakladajúcim účastníkom. Zástupcami UK v združení NCTT SR sú:

 

Predsedníctvo NCTT SR

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

 

Komisia pre správu patentového fondu a podporu v procese transferu technológií

Mgr. Lenka Levarská, PhD.

 

Komisia pre koncepčné aktivity a spoluprácu

Mgr. Ivona Hrdličková

 

Realizácia transferu technológií na UK

Historický prehľad patentov udelených UK