O vedeckom parku

História

V máji 2015 bola ako jeden z výstupov projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, financovaného z Operačného programu výskum a vývoj, zriadená samostatne hospodáriaca súčasť  Univerzity Komenského v Bratislave - Vedecký park.

Budova Vedeckého parku UK bola odovzdaná do užívania v auguste 2015. Následne sa začalo s inštaláciou prístrojového vybavenia a nábytku do laboratórií a pracovní. Aktívna činnosť v nových priestoroch sa začala od januára 2016.

Súčasnosť

Vedecký park je špecializovaným výskumným a vývojovým pracoviskom UK s prioritným zameraním na oblasť biomedicíny, enviro-medicíny a biotechnológií.

Okrem vlastných zamestnancov využívajú jeho infraštruktúrne kapacity aj zamestnanci ostatných fakúlt, zároveň formou spoločných pracovísk integruje spoločné výskumné činnosti pracovísk univerzity lokalizovaných v rôznych častiach mesta.

Infraštruktúru Vedeckého parku UK aktívne využíva viac 180 pracovníkov z radov zamestnancov univerzity a partnerských subjektov.

Súčasťou Vedeckého parku je:

  • Centrum transferu technológií UK  plniace celouniverzitné úlohy v rámci transferu technológií.
  • Inkubátor UK, ktorého zámerom je rozvíjať a spájať výskumné a podnikateľské záujmy študentov, zamestnancov a externých spolupracovníkov jednotlivých fakúlt univerzity a cez synergické efekty z týchto prepojení podporovať vznik a rozvoj nových biznisov.
  • Technologické centrum, ako platforma na spoluprácu s externými subjektami.

Vedecký park UK pôsobí v medzinárodných organizáciách:

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"