O vedeckom parku

Úvod

UVP UK je výsledkom niekoľkoročného úsilia Univerzity Komenského (UK) vyhovieť nárokom modernej doby na zvyšovanie inovačnej aktívnosti Slovenska. UVP UK prepája akademicko-vedeckú sféru so súkromnou a štátnou, čím vzniká takzvaný Triple Helix model (na obrázku). 

Triple helix model - obrázok troch prerývajúcich sa kruihových plôch, ktoré znázorňujú prepojenie akademickej obce, s privátnou a štátnou sférou
Triple helix model

Takéto spojenie urýchľuje proces rozvoja inovačných kapacít v bratislavskom regióne. Slovenský potenciál je vysoký, ale nie je plne využívaný. Dôvody sú rôzne - od zložitej legislatívy, technickej náročnosti až po finančné podhodnotenie (výdavky Slovenska na výskum a vývoj v roku 2012 tvorili iba 0,82 % HDP, pričom priemerné výdavky na výskum a vývoj v krajinách EÚ tvoria 2,06 %). 

UVP UK ponúka zaujímavé a jedinečné riešenie, ktoré vie efektívne čeliť načrtnutým problémom vďaka svojmu unikátnemu eko-systému. UVP UK možno považovať za dôležitý medzník v ďalšom rozvoji kvalitného základného a aplikovaného výskumu, opierajúc sa pritom o  naakumulované vedecké a výskumné ľudské zdroje UK, aktivity štátu ponúkajúce prístup k finančným zdrojom a o rozvíjajúce sa vzťahy so slovenskými i zahraničnými firmami, ktoré sú priamym odberateľom a zároveň aj zadávateľom výskumu. 

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"