Pracoviská

Genomika, Proteomika (biomedicína)

Garant aktivity: RNDr. Tomáš Szemes, PhD

Genomika, Proteomika sa zameriava na využívanie nových moderných metód na odhaľovanie genetickej podstaty monogénnych a polygénnych ochorení ako aj infekčných ochorení založené na celogenómových next-gen princípoch (next-gen DNA sekvenovanie, DNA microarray, analýzy celogenómovej komparatívnej hybridizácie (CGH), SNP analýzy, copy number variation (CNV) analýzy, atď.)

Metabolomika (biomedicína)

Garant: doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.

Celok nových diagnostických postupov - metabolomika je zameraný na individualizáciu vyhľadávania, prevencie či terapie porúch a ochorení. Skúmanie metabolických dráh a jednotlivých zložiek metabolómu súčasnými metódami analytickej chémie, biochémie a molekulárnej biológie umožní individuálnejší prístup k pacientom. Cieľom je rozšírenie doterajších poznatkov v oblasti metabolomiky o nové poznatky, zamerané špecificky na prípravu ucelených metód vyhľadávania, diagnostiky a/alebo skríningu vybraných skupín humánnych ochorení. 

Nové látky a materiály pre diagnostiku (biomedicína)

Garant aktivity: prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.

Laboratóriá nových látok a materiálov pre diagnostiku sa zameriavajú na rozširovanie poznatkov v oblasti látok a materiálov používaných na výskumné či diagnostické účely, zamerané špecificky na použitie v molekulárnej medicíne. Najmodernejšie výskumné, vyhľadávacie či diagnostické postupy by bez týchto špeciálnych látok a materiálov nebolo možné realizovať (napr. značené látky a materiály používané ako štandardy v biosenzoroch, atď.)

Biotické a abiotické faktory krajiny a ich vplyv (enviro-medicína)

Garant aktivity: prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Environmentálna medicína sa postupne stáva riadnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie ako disciplína, ktorá integruje poznatky z viacerých výskumných či aplikovaných odborov. Integrovaný prístup ku krajine a človeku v nej umožňuje hľadať a nachádzať komplexné riešenia, ktoré zachovávajú a udržujú kvalitu krajiny a zároveň umožňujú aj udržať rozvoj a kvalitu života človeka. Hlavným cieľom aktivity je vyvinúť metódy a postupy detekcie, minimalizácie a prevencie negatívnych vplyvov a dosahov biotických, ako aj abiotických faktorov pôsobiacich v antropizovaných ekosystémoch na zdravie obyvateľstva.

Geografický info-systém a environmentálne zdravie (enviro-medicína)

Garant aktivity: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.

Informatizácia výskumu, jeho aplikácií a transferu poznatkov do praxe je už dávno integrálnou súčasťou týchto činností. Ich komplexnosť a komplexnosť dnešných riešení nie je možná bez príslušnej informačnej technológie. V oblasti životného prostredia, ale aj medicíny a ostatných odborov, vrátane národnej ekonomiky, národných politík a socioekonomického rozvoja spoločnosti sú dnes geografické informačné systémy základným prostredím a nástrojom (hoci v našich podmienkach nie dostatočne a efektívne využívaným).Cieľom výskumnej aktivity je využitie technológií geografických informačných systémov (GIS) na integráciu, analýzu a sprístupnenie environmentálnych údajov a verejných údajov o indikátoroch a zdravotnom stave populácie a vývoj informatických nástrojov na hodnotenie vplyvu rizikových faktorov životného prostredia na zdravie populácie.

Biotechnológie

Garant aktivity: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Biotechnológie patria už niekoľko desaťročí k najvýznamnejším technológiám nielen vo výskume, ale aj v praxi. Mimoriadny rozsah a tempo pribúdania nových poznatkov v tejto oblasti z nej robia jednu z najperspektívnejších oblastí ďalšieho rozvoja. Medicína a životné prostredie sú svojim obsahom priamo predurčené ako prostredia, v rámci ktorých sa biotechnológie rozvíjajú ako výskumná disciplína, ale aj ako prostredia, ktoré nevyhnutne potrebujú biotechnológie a ich výsledky na svoj vlastný rozvoj. Bez biotechnológií by oba tieto sektory nemohli fakticky pôsobiť, resp. ich stav by zodpovedal podmienkam starším ako sto rokov. Preto sa táto aktivita stala organickou a integrálnou súčasťou projektu.V jej rámci budú medzi ciele patriť návrh a výber konkrétnych rekombinantných proteínov a peptidov s terapeutickým potenciálom (napr. rekombinantný ľudský rastový hormón, rekombinantný ľudský trombín, špecifické proteázy, peptidy a priemyselne využiteľné rekombinantné enzýmy, ale aj konštrukcia vlastných expresných systémov pre heterologickú expresiu (produkciu) rekombinantných proteínov a peptidov a izolácia fágov a vytvorenie ich zbierky využiteľných v medicínskej praxi, ako aj v potravinárskom priemysle a výskum v oblasti fytoremediácie a fixácie CO2 v biomase s cieľom jeho praktických aplikácii dosiahnutých výsledkov.