Pre zamestnancov a študentov UK

Služby pre zamestnancov UK:

 • poradenstvo v oblasti identifikácie a ochrany priemyselného vlastníctva
 • poradenstvo v oblasti realizácie transferu technológií
 • zabezpečenie patentovej alebo inej vhodnej ochrany priemyselného vlastníctva
 • sprostredkovanie rešeršných služieb
 • vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov
 • vedenie rokovaní s obchodnými partnermi
 • sprostredkovanie podpory pri vypracovaní a uzatváraní licenčných zmlúv
 • poradenstvo a podpora pri zakladaní spin-off a spin-out spoločností

 

Služby pre študentov UK:

 • konzultácie k možnému komerčnému využitiu priemyselného vlastníctva
 • konzultácie k zakladaniu start-up spoločností

 

Upovedomenie zamestnávateľa o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva:

Podľa platnej legislatívy (napr. podľa Zákona č. 435/2001 Z. z.) je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi vytvorenie každého nového predmetu priemyselného vlastníctva (najmä: vynálezu, technického riešenia, dizajnu), ktorý vytvoril v rámci plnenia svojich pracovných úloh.

Pre upovedomenie zamestnávateľa (UK) o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva je potrebné:

 • vyplniť formulár
 • doručiť vyplnený a podpísaný formulár prostredníctvom podateľne Rektorátu UK v uzatvorenej obálke adresovanej CTT UK s označením "Dôverné", s kópiou na vedomie dekanovi alebo riaditeľovi inej súčasti, ktorej je zamestnancom

Povinnosť takto postupovať sa viaže na všetkých zamestnancov UK. V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať. Bližšie informácie o transfere technológií na UK nájdete v dokumente:

 

Realizácia transferu technológií na UK

Vnútorný predpis č. 5/2022 - Smernica rektora UK o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na Univerzite Komenského v Bratislave