Pre zamestnancov a študentov UK

Služby pre zamestnancov UK:

  • poradenstvo v oblasti identifikácie a ochrany priemyselného vlastníctva
  • poradenstvo v oblasti realizácie transferu technológií
  • zabezpečenie patentovej alebo inej vhodnej ochrany priemyselného vlastníctva
  • sprostredkovanie rešeršných služieb
  • vyhľadávanie potenciálnych obchodných partnerov
  • vedenie rokovaní s obchodnými partnermi
  • sprostredkovanie podpory pri vypracovaní a uzatváraní licenčných zmlúv
  • poradenstvo a podpora pri zakladaní spin-off a spin-out spoločností

 

Služby pre študentov UK:

  • konzultácie k možnému komerčnému využitiu priemyselného vlastníctva
  • konzultácie k zakladaniu start-up spoločností

 

Upovedomenie zamestnávateľa o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva:

Podľa platnej legislatívy (napr. podľa Zákona č. 435/2001 Z. z.) je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi vytvorenie každého nového predmetu priemyselného vlastníctva (najmä: vynálezu, technického riešenia, dizajnu), ktorý vytvoril v rámci plnenia svojich pracovných úloh.

Pre upovedomenie zamestnávateľa (UK) o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva je potrebné:

Povinnosť takto postupovať sa viaže na všetkých zamestnancov UK. V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať. Bližšie informácie o transfere technológií na UK nájdete v dokumente:

 

Realizácia transferu technológií na UK