Centrum transferu technológií

Centrum transferu technológií Univerzity Komenského v Bratislave (CTT UK) je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, zaradené v organizačnej štruktúre Vedeckého parku UK.

Hlavnou úlohou CTT UK je riadenie a spravovanie priemyselného vlastníctva v majetku Univerzity Komenského v Bratislave, čo zahrňa najmä jeho identifikáciu, posúdenie, ochranu a komerčné zhodnotenie. Za týmto účelom centrum poskytuje komplexné poradenstvo a podporu zamestnancom a študentom UK v oblasti priemyselného vlastníctva a transferu technológií. Centrum sa tiež aktívne podieľa na príprave interných predpisov univezrity súvisiacich s touto problematikou a realizuje aktivity smerujúce k pozdvihovaniu povedomia o správnom nakladaní s priemyselným vlastníctvom a o transfere technológií.