Aktuálne

INTERREG – Dunajský nadnárodný program

Eco-innovately connected Danube Region (EcoInn Danube)
Kód: DTP1-1-291-1.1   

Operačný program Výskum a inovácie

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu
ITMS2014+ kód: 313011C070

Priemyselné vedecko-výskumné centrum pre Smart agrotechnológie 
ITMS2014+ kód: 313011B996

Kontinuálne monitorovanie vybraných ochorení v medicínskom výskume a praxi     
ITMS2014+ kód: 313010B918

Využitie pokročilých informačno-technologických nástrojov pri medicínskej praxi 
ITMS2014+ kód: 313010B621

APVV granty

Vývoj unikátneho fotochemického reaktora umožňujúceho monitorovanie a riadenie priebehu fotoreakcie
Kód: APVV-15-0495

Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov.
Kód: APVV-15-0232

Zvýšenie organoleptickej kvality vína aplikáciou nesacharomycétových koštartérov optimalizovanou na základe analýzy mikroflóry použitím NGS a analýzy arómy.
Kód: APVV-16-0264

Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy
Kód: APVV-16-0398

Príprava bakteriofágov na terapiu vaginálnych a močových infekcií
Kód: APVV-16-0168

Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami
Kód: APVV-17-0099 

Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v kombinácii s ďalšími podpornými biologickými postupmi v liečbe chronického diabetického vredu
Kód: APVV-17-0526

Výskum a vývoj efektívnych procesov prípravy vanilínu a iných prírodných aróm s využitím oxidačného a protektívneho účinku rekombinantnej katalázy a peroxidázy
Kód: APVV-17-0333 

Mechanizmus pozičnej signalizácie v rastlinách – pochopenie DEK1 dráhy
Kód: APVV-17-0570

Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Kód: APVV-18-0219

Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát
Kód: APVV-18-0319

Štúdium kombinovaného vplyvu klimatických zmien na kultúrne plodiny - výzva k spolupráci
Kód: SK-PT-18-0020

Refundácia nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka
Kód: MVP-2019-0013

VEGA granty

Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus
Kód: 1/0404/19

N-glykozylácia rekombinantných proteínov v bakteriálnom expresnom systéme
Kód: 1/0710/18