Aktuálne

Operačný program Kvalita životného prostredia

Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment mimoriadnych udalostí súvisiacich s COVID-19
ITMS2014: 310031AMR7

APVV granty

Analýza príčin úmrtia pacientov a optimalizácia diferenciálnej diagnostiky v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 v Slovenskej republike cytokínov pri ochorení COVID-19
Kód: PP-COVID-20-0051

Refundácia nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka
Kód: MVP-2019-0013

Štúdium kombinovaného vplyvu klimatických zmien na kultúrne plodiny - výzva k spolupráci
Kód: SK-PT-18-0020

Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát
Kód: APVV-18-0319

Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Kód: APVV-18-0219

Mechanizmus pozičnej signalizácie v rastlinách – pochopenie DEK1 dráhy
Kód: APVV-17-0570

Výskum a vývoj efektívnych procesov prípravy vanilínu a iných prírodných aróm s využitím oxidačného a protektívneho účinku rekombinantnej katalázy a peroxidázy
Kód: APVV-17-0333

Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v kombinácii s ďalšími podpornými biologickými postupmi v liečbe chronického diabetického vredu
Kód: APVV-17-0526

Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami
Kód: APVV-17-0099

Príprava bakteriofágov na terapiu vaginálnych a močových infekcií
Kód: APVV-16-0168

Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy
Kód: APVV-16-0398

Zvýšenie organoleptickej kvality vína aplikáciou nesacharomycétových koštartérov optimalizovanou na základe analýzy mikroflóry použitím NGS a analýzy arómy.
Kód: APVV-16-0264

VEGA granty

Interakcia DEK1 kalpaínu s auxínovou signalizáciou pri bunkovom delení a kontrole bunkovej identity
Kód: 1/0352/21

Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus
Kód: 1/0404/19

N-glykozylácia rekombinantných proteínov v bakteriálnom expresnom systéme
Kód: 1/0710/18