Aktuálne

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. Etapa
ITMS2014: 313011W428

Výskum v sieti SANET a možnosti jej ďalšieho využitia a rozvoja
ITMS2014: 313011W988

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom
ITMS2014: 313011V578

Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov
ITMS2014: 313011V465

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti
ITMS2014: 313011W112

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života
ITMS2014: 313011V446

APVV granty

Zvýšenie organoleptickej kvality vína aplikáciou nesacharomycétových koštartérov optimalizovanou na základe analýzy mikroflóry použitím NGS a analýzy arómy.

Kód: APVV-16-0264

Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy
Kód: APVV-16-0398

Príprava bakteriofágov na terapiu vaginálnych a močových infekcií
Kód: APVV-16-0168

Ovplyvnenie črevnej mikrobioty telesným pohybom a stravou v zdravej populácii a u pacientov s neprenosnými chronickými ochoreniami
Kód: APVV-17-0099 

Využitie mezenchymálnych kmeňových buniek v kombinácii s ďalšími podpornými biologickými postupmi v liečbe chronického diabetického vredu
Kód: APVV-17-0526

Výskum a vývoj efektívnych procesov prípravy vanilínu a iných prírodných aróm s využitím oxidačného a protektívneho účinku rekombinantnej katalázy a peroxidázy
Kód: APVV-17-0333 

Mechanizmus pozičnej signalizácie v rastlinách – pochopenie DEK1 dráhy
Kód: APVV-17-0570

Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Kód: APVV-18-0219

Vývoj a testovanie molekulárnych a informatických metód na efektívnu charakterizáciu a interpretáciu klinicky relevantných mikrosatelitových repetitívnych motívov z genomických dát
Kód: APVV-18-0319

Štúdium kombinovaného vplyvu klimatických zmien na kultúrne plodiny - výzva k spolupráci
Kód: SK-PT-18-0020

Refundácia nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka
Kód: MVP-2019-0013

VEGA granty

Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus
Kód: 1/0404/19

N-glykozylácia rekombinantných proteínov v bakteriálnom expresnom systéme
Kód: 1/0710/18