Pre firmy

  • Vyhľadávanie partnerov na pracoviskách UK pre zákazkový alebo spoločný výskum a vývoj podľa požiadaviek záujemcu
  • Zabezpečovanie spoluprác pri využívaní priemyselného vlastníctva UK v obchodnom vzťahu alebo v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s pracoviskami UK
  • Konzultácie k možnostiam využitia existujúcich technológií UK