Medzinárodná konferencia "Danube: Innovation in flow"

Projekt EcoInn Danube posilnil ekologických inovátorov v spoločnom úsilí riešiť environmentálne otázky


02. 05. 2019 15.35 hod.
Od: EcoInn Danube

Pri príležitosti Medzinárodnej konferencie s názvom „Danube: Innovation in flow“ sa stretli 9. apríla 2019 v Sofii, BG,  eko-inovátori, vysokoškolskí lektori, projektanti Programu nadnárodnej spolupráce Danube 2014 - 2020 a študenti s cieľom diskutovať o eko-inováciách, udržateľnom hospodárstve, odpadovom hospodárstve a nových nástrojoch, o stratégiách a pilotných projektoch zavedených v rámci projektu Eco-innovatively connected Danube region (EcoInn Danube-DTP1-1-291-1.1).

Podujatie organizované spoločnosťou CCI Vratsa otvorila bulharská námestníčka ministra pre miestny rozvoj a cestovný ruch pani Denitsa Nikolová, ktorá zdôraznila význam inovácií v podunajskej oblasti a dala vyhlásenie v znení: „na to, aby sme rozvíjali hospodársky, kultúrny, vedecký a ľudský potenciál v podunajskej oblasti, musíme sa zamerať na zvýšenie účasti všetkých zainteresovaných strán na územnej úrovni a na realizáciu partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni“. Prezident Bulharskej obchodnej a priemyselnej komory, pán Tsvetan Simeonov poukázal na štatistiky, ktoré poukazujú, že „približne 7% odpadu, ktorý sa dostane do oceánu, je z Európy. Ak tento odpad príde do rieky Dunaj, Čierne more nemá budúcnosť – a preto radi vítame praktické výsledky projektu EcoInn Danube “. Spomenul aj príležitosti, ktoré prinášajú inovácie, najmä krajinám ako Bulharsko, ktoré vstúpilo do EÚ neskôr ako pôvodní členovia.

Okrem prezentácie výstupov projektu EcoInn Danube bolo podujatie aj príležitosťou na nadviazanie kontaktov projektov zameraných na témy: Innovatívny a Sociálne zodpovedný podunajský región. Predstavili sa aj zástupcovia ekologicky inovatívnych spoločností z Bulharska, napr. p. Hristo Aleksiev z Playground Energy predstavil detské kolísky a preliezky, ktoré pri použití môžu generovať elektrinu. Spoločnosti Geocycle Bulgaria, BalBok energy Vadima predstavili panel zameraný na aktuálne otázky v oblasti udržateľného hospodárstva.

Motivačné posolstvo podujatia - posilniť spoluprácu medzi aktérmi ekologických inovácií - bolo kľúčové pri príprave výstupov projektu EcoInn Danube, ktorý bude ukončený v máji 2019. Projekt realizoval štyri typy aktivít s cieľom dosiahnuť  širšiu spoluprácu medzi partnermi.

Konzorcium projektu, ktoré sa skladá z 13 partnerských organizácií z 10 krajín podunajského regiónu pod vedením hlavného partnera projektu a to, Slovenského centra vedeckých a technických informácií (CVTI), spájali dôležité zainteresované strany počas lokálnych a medzinárodných okrúhlych stoloch, aby zhromaždili svoje názory a predstavy o prekážkach a výzvach, ktorým čelia a následne sa to premietlo do spoločnej nadnárodnej stratégie pre ekologické vedomosti (Common Transnational Strategy for eco-knowledge). Stratégia je sprevádzaná spoločným akčným plánom (Joint Action Plan), v ktorom sa predkladá veľké množstvo okamžitých a dlhodobých opatrení.

Na riešenie jedného z najnaliehavejších problémov - nedostatočná spolupráca sektora výskumu a vývoja so súkromnými spoločnosťami, projekt vyvinul Virtuálne laboratórium - www.ecoinnovative.eu, ako platformu pre ponuky a požiadavky pre ekologické inovácie. Virtuálne laboratórium bolo neustále dopĺňané ponukami inovatívnych technológií a požiadavkami na spoluprácu spolu s kontaktnou mapou s relevantnými inštitúciami v regióne a novinkami z tohto sektora.

Prenos ekologických poznatkov je jednou z priorít Dunajského nadnárodného programu. Projekt EcoInn Danube spájal rôznych zástupcov z oblasti ekologických inovácií na stretnutiach a podujatiach na národnej a nadnárodnej úrovni, kde zbieral údaje o (ne) úspešných transferoch ekologických poznatkov, ktoré boli prenesené na dva výstupy – 1)Guidelines on Successful Transfer of Eco-knowledge to Praxis Based on Previous Experience in the Region, a 2)Common Guidebook. Tieto dokumenty pomáhajú orientovať sa v súčasnom stave, s príkladmi úspešných ekologických inovácií, kontaktných zoznamov národných inovačných infraštruktúr - inkubátorov, vedeckých a technologických parkov, agentúr, patentových úradov a mnoho viac, taktiež ponúkajú prehľad o národnej legislatíve, obchodnom práve a ďalšie užitočné informácie.

Budovanie povedomia o ekologických inováciách a kapacít bolo misiou, ktoré naplnili tri úspešné zelené letné školy (Green Summer Schools) v Stuttgarte, Bratislave a Viedni a dve medzinárodné Green Innovation Forums - v Brne a Stuttgarte, kde v centre pozornosti boli ekoinovačné nápady –sprostredkované cez star-upy, inovátorov, študentov a výskumníkov, ktorí prezentovali svoje nápady pred investormi,  a cez panely s medzinárodnými odborníkmi, kde sa riešili najnaliehavejšie otázky.

Celkovo sa vynaložilo značné úsilie na realizáciu motta projektu - Environmentálne problémy nerešpektujú hranice – musíme ich riešiť spoločne/ Environmental problems do not respect borders – we must act together to tackle them.

CCI Vratska, EcoInn

preklad  VP UK

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1 / Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1