Vedecký park slávnostne otvoril svoje brány

BRATISLAVA 26. februára 2016: Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave bol dnes slávnostne otvorený! Orientuje sa prevažne na oblasti biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a sociálnych výziev 21.storočia. Celkové výdavky projektu predstavujú takmer 42 mil. EUR.


26. 02. 2016 15.39 hod.

Na slávnostnom otvorení Vedeckého parku UK sa zúčastnili predseda Národnej rady SR Ing. Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, MA, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ing. Dušan Chrenek, zástupcovia veľvyslanectiev v SR, vedenie UK a fakúlt UK, predstavitelia ostatných univerzít v SR, ako aj ďalší významní hostia.

Vedecký park UK poskytuje priestor pre interdisciplinárny výskum – nielen na vnútrouniverzitnej úrovni, ale aj s domácimi a zahraničnými partnermi. „Vedecký park UK predstavuje unikátne centrum s najmodernejším technologickým vybavením, ktoré prepojí výskum s praxou. Otvára perspektívy ďalšieho rozvoja vedy na pôde našej univerzity – so zásadným významom nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Vo Vedeckom parku UK, ktorého základný kameň bol položený 27. februára 2014, skúmajú vedci nové diagnostické postupy na odhaľovanie genetickej podstaty civilizačných či infekčných ochorení, akými sú napríklad autizmus, skleróza multiplex, obezita či Crohnova choroba. „Výskum nových diagnostických postupov v oblasti biomedicíny (genomiky, proteomiky a metabolomiky) sa zameriava na vyhľadávanie, indikáciu, diagnostiku a skríning vybraných typov dedičných porúch a ochorení. Výstupy tohto výskumu umožnia individuálny prístup v terapii pacientov – tzv. personalizovanú medicínu,“ približuje riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Ďalšou časťou výskumu sú aj biotechnologické aktivity. Výskumný tím tu pracuje na vývoji efektívneho spôsobu produkcie rekombinantných proteínov pre terapeutické a diagnostické účely. Zároveň sa venuje produkcii enzýmov používaných v potravinárstve a farmaceutickom priemysle. Súčasťou tohto výskumu sú aj rastlinné biotechnológie, ktoré sa zaoberajú odstraňovaním kontaminujúcich záťaží (dekontamináciou ťažkých kovov z pôdy a prostredia fytoremediáciou).

V oblasti environmentálnej medicíny vyvíjajú výskumníci metódy a postupy detekcie, minimalizácie a prevencie faktorov prostredia, ktoré predstavujú vážne environmentálne riziká pre ľudské zdravie.

Vo Vedeckom parku UK však nachádzajú uplatnenie aj spoločenskovedné a humanitné disciplíny, ktoré sa podieľajú na legislatívnej podpore transferu nových technológií do spoločenskej praxe, ako aj pri riešení otázok spojených s bioetikou. Zabudovanie práve týchto odborov je, pokiaľ ide o vedecké parky, unikátnym prístupom.

 

Fakty a čísla

✓    Základný kameň Vedeckého parku UK bol položený dňa 27. februára 2014.
✓    Celkové výdavky projektu predstavujú takmer 42 mil. eur, z toho eurofondy 35,6 mil. eur, štátny rozpočet 4,2 mil. eur a z vlastných zdrojov UK 2,1 mil. eur.  Koncom roka 2015 bol projekt zaradený do zoznamu tzv. fázovaných projektov, čo umožnilo pokračovanie aktivít, ktoré využívajú vybudovanú infraštruktúru, a to do konca roka 2016. Do druhej fázy projektu  bolo z pôvodného rozpočtu vyčlenených 2,125 mil. eur, ktoré budú využité na dobudovanie infraštruktúry a ukončenie niektorých výskumných úloh.
✓    Doba trvania výstavby parku bola naplánovaná na 18 mesiacov. Dňa 28. augusta 2015 prevzal investor od zhotoviteľa budovu Vedeckého parku UK. Následne tu bolo inštalované vybavenie laboratórií a informačno-komunikačné technológie. 
✓    Vedecký park UK postupne ponúkne takmer 250 pracovných pozícií (z toho 90 pre externých pracovníkov).
✓    Celková rozloha Vedeckého parku UK je 13 132 m2.
✓    V budove Vedeckého parku UK je 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológiu, molekulárnu biológiu, genomiku, chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, fyziológiu rastlín atď.).
✓    V budove sa tiež nachádza 50 pracovní a rokovacích miestností, ako aj rôzne technické a zabezpečovacie priestory (sklady, prípravne, IT serverovňa a podobne).

Prezentačné VIDEO Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

V prípade otázok kontaktujte Kamilu Žitňanskú (manažérku publicity Vedeckého parku UK v Bratislave) na zitnanska8uniba.sk.