Technologické centrum

Technologické centrum bolo zriadené v zmysle § 39a ods. 2 písm. c) č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku 1. januáru 2017 ako špecializované výskumné a vývojové pracovisko.

Je subjektom zameraným na výskum a vývoj nových technológií, výrobkov a služieb v úzkej spolupráci s podnikateľskou praxou. Vytvára platformu na spoluprácu s externými partnermi s cieľom využiť efektívne odborný personálny a materiálno-technický potenciál obidvoch strán.