Kick-off meeting

Kick-off meeting

PROJEKT ECOINN DANUBE ODŠTARTOVAL KICK OFF PODUJATÍM A PROJEKTOVÝM STRETNUTÍM V BRATISLAVE.

V Bratislave  sa v dňoch 15. a 16. februára 2017 uskutočnilo Kick-off podujatie a prvé projektové stretnutie medzinárodného projektu “ Eco-innovately connected Danube Region” (EcoInn Danube).

Projekt oficiálne začal v decembri 2016 a bude trvať do mája 2019. Spolufinancovaný je z prostriedkov Dunajského nadnárodného programu pod prioritnou osou „Inovatívny a spoločensky zodpovedný dunajský región.“ Za cieľ má zvýšiť spoluprácu medzi inovátormi v oblasti eko-inovácií so špeciálnym dôrazom na rozvoj a využitie eko-technológií v dunajskom regióne. Zameria sa predovšetkým na oblasť obnoviteľných zdrojov, úspory energie a jej efektívnosti.

Kick-off podujatie pod názvom „Inovatívne technológie pre zelenú Európu“ prezentovalo hlavným záujmovým skupinám, ako aj širokej verejnosti dôležitosť eko-inovácií a tiež výskum a vývoj  v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti.

Podujatie otvoril prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré je hlavným partnerom projektu. Po úvodných slovách prof. Turňu nasledovali prezentácie informujúce o projekte EcoInn Danube. Priblížili sa jednotliví partneri projektu, projektové ciele, implementačná logika a kľúčové zložky projektu.

Nasledovali prezentácie o obnoviteľných zdrojoch a ich komercializácii a predstavenie medzinárodne úspešných slovenských spoločností Solved a Voltia s ich eko-inovatívnymi riešeniami.

V poobedňajšej časti podujatia vystúpil zástupca Spoločného sekretariátu Niko Finka. Venoval sa konkrétne Dunajskému nadnárodnému programu. Lídri jednotlivých pracovných balíkov projektu pokračovali prezentáciou plánu implementácie, ako aj očakávaných výsledkov projektu.

V druhý deň podujatia sa uskutočnilo stretnutie projektových partnerov s cieľom prerokovať  aktivity projektu, zodpovednosť partnerov za jednotlivé úlohy a pravidlá implementácie projektu.

Projektové konzorcium zahŕňa partnerov a asociovaných partnerov z dvanástich krajín zastúpených v šestnástich organizáciách zo Slovenska, Bulharska, Slovinska, Nemecka, Maďarska, Českej republiky, Chorvátska, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Rumunska a Čiernej Hory.

Celkový rozpočet projektu je 2 126 924,97 € z čoho príspevok z ERDF je vo výške 1 587 447,20 € a príspevok IPA vo výške 220 439,00 €.

Očakávaným výsledkom projektu je prehĺbenie spolupráce výskumných pracovníkov, inovátorov a spoločností v daných oblastiach, vytvorenie virtuálnej platformy poskytujúcej priestor jednak pre spoločnosti na prezentovanie ich eko-problémov, ako aj pre eko-inovátorov na prezentovanie svojich eko-inovatívnych nápadov a riešení.

V rámci projektu sa počíta aj s organizáciou praktických tréningov pod názvom Zelené inovačné fórum spolu s pitching a matchmakingovým podujatím pre zelené business nápady – fyzické platformy, na ktorých sa môžu stretnúť a sieťovať investori, start-upy, podnikatelia, výskumní pracovníci a vývojári.

Letné školy pre študentov v ranom štádiu inovácie pôsobiacich v dunajskom regióne poskytnú príležitosť získať jedinečné skúsenosti o pretavení nápadov do praxe. V neposlednom rade sa očakáva, že projekt zvýši povedomie o výzvach v oblasti životného prostredia a dôležitosti             eko-riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a úspory (efektívnosti) energie.

Projekt EcoInn Danube bol schválený v 1. výzve Dunajského nadnárodného programu a je implementovaný trinástimi projektovými partnermi a tromi asociovanými strategickými partnermi z dvanástich európskych krajín. Hlavným partnerom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR. Hlavným cieľom projektu EcoInn Danube je prehĺbiť spoluprácu jednotlivých aktérov v oblasti eko-inovácií so zreteľom na rozvoj a aplikáciu eko-technológií v dunajskom regióne. Projekt sa zameriava predovšetkým na oblasti obnoviteľných zdrojov energie a úspory (efektívnosti) energie. 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie     

www.interreg-danube.eu/ecoinn-danube
ecoinn.danubecvtisr.sk

PROJEKT ECOINN DANUBE ODŠTARTOVAL KICK OFF PODUJATÍM A PROJEKTOVÝM STRETNUTÍM V BRATISLAVE

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA): EcoInn Danube- DTP1-1-291-1.1