2. fáza projektu VP UK


Názov projektu:

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave - 2. fáza

Kód ITMS 2014+ 313021D075

Žiadateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Operačný program:

Výskum a inovácie

Prioritná os:

2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Investičná priorita:

2.1 Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu

Špecifický cieľ:

2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

Celkové výdavky projektu (EUR):

2 125 294,86 Eur, z toho ERDF 50%, ŠR SR 45% a spolufinancovanie prijímateľa 5%

Trvanie aktivít projektu (mesiace) – II. fáza

24 mesiacov - od 01.01.2016 do 31.12.2017

Umiestnenie projektu (NUTS III)

Partneri projektu:

Bratislavský kraj, Ilkovičova 8, Bratislava

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie technickej infraštruktúry, dotvorenie špecifík samotnej organizácie VP UK a jeho riadenia, vrátane legislatívy, logistiky, metód a postupov, ktoré by dokázali efektívne využiť vysokú koncentráciu výskumnej kapacity a vznik synergického efektu pre vybrané výskumné priority a bezprostredný transfer získaných poznatkov do reálnej praxe.

Strategické a špecifické ciele 2. fázy projektu

Jednotlivé aktivity v 1. fáze projektu sa realizovali za účelom splnenia stanovených cieľov a ich implementácia aktívne napomohla zabezpečiť základné podmienky pre naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým bolo skvalitniť aplikovaný výskum a publikačnú činnosť, ako aj medzinárodnú spoluprácu v podobe nadväzujúceho sa zapojenia pracovísk do medzinárodných výskumných projektov. S cieľom naplniť všetky naplánované úlohy bude realizovaná 2. fáza projektu, v rámci ktorej bude dobudovaná infraštruktúra a budú zrealizovaný výskumné úlohy, ktoré neboli ukončené v rámci 1. fázy.

Strategickým cieľom fázy 2 je Dobudovanie a posilnenie pozície UVP UK, čím sa dobuduje inovačný priestor a tak sa zintenzívni a posilní výskumná aktivita UK v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií. Realizáciou aktivít v rámci fázy 2 sa zároveň posilní konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít UK.

Špecifickým cieľom investičnej priority 2.1 je Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave. Tento špecifický cieľ bude naplnený špecifickými cieľmi fázy 2:

Špecifický cieľ 1, ktorým je Dobudovanie organizácie UVP UK, predstavuje sfunkčnenie a overenie funkcie organizačnej etapy UVP UK, v rámci ktorej budú sfunkčnené organizačné, právne a legislatívne procesy a podmienky existencie a pôsobenia UVP UK, vrátane vytvorenia inkubátora a podpory spin-offov, ako aj budovanie start-upov v prostredí UK.

Špecifický cieľ 2, ktorým je Aplikovaný výskum v molekulárnej medicíne, environmentálnej medicíne a biotechnológiách zameraný na transferovateľné výsledky, predstavuje etapu vlastného aplikovaného výskumu realizovaného už v rámci UVP UK. Budú ukončované výskumné úlohy, ktorých realizácia bola naviazaná na obstarávanú infraštruktúru. Pôjde predovšetkým o etapu prípravy takých aplikácií, ktoré budú mať potenciál pre ich transfer do praxe po skončení projektu. Ich prípravou sa preukáže schopnosť UVP UK fungovať v budúcnosti ako inkubátor a spin-off platforma.

Špecifický cieľ 3, ktorým je Dobudovanie technickej a výskumnej infraštruktúry špecializovaných pracovísk UVP UK, predstavuje etapu dobudovania vlastnej fyzickej infraštruktúry UVP UK, ktorá nebola zriadená v rámci prvej fázy.

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"