KC Molmed

Úlohou projektu je vybudovanie centra, v ktorom sa bude spájať súkromný a verejný sektor pre dosahovanie špičkových výsledkov a podpory aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti molekulárnej medicíny