1. Fáza projektu VP UK

Názov projektu

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave

Kód ITMS

26240220086

Operačný program

OP Výskum a vývoj

Spolufinancovaný z

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Poskytovateľ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Výzva

OPVaV-2012/4.2/08-RO

Prioritná os

4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Začatie projektu

06/2013

Ukončenie projektu

06/2015

Miesta realizácie projektu

Bratislavský región:

Odborárske námestie 14

Sasinkova 2

Gondova 2

Kapitulská 26

Moskovská 3

Mlynská dolina

Dúbravská cesta 9

Šafárikovo námestie 6

Moskovská 2

Špitálska 24

Sasinkova 4

Šoltésova 4

Bartókova 8

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9

Štúrova 9

Mlynské luhy 4

Odbojárov 10

Odbojárov 10/a

Račianska 59

Radlinského 9

Celkové oprávnené výdavky

41 906 375, 70 €

Výška NFP

39 811 056, 92 €, z toho:

ERDF 35 620 419, 35 € a ŠR 4 190 637, 57 €

Partneri projektu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied

 

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"