O projekte

Názov projektu:

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny

 

Skratka názvu projektu: KC UKITMS

ITMS kód projektu: 26240220071

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 6.742.444,30 EUR

Harmonogram projektu: október 2011 - október 2015

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Projekt bol schválený v rámci výzvy s kódom OPVaV-2010/4.2/06-SORO.

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie: 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Úloha projektu: Vybudovanie centra, v ktorom sa bude spájať súkromný a verejný sektor pre dosahovanie špičkových výsledkov a podpory aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti molekulárnej medicíny.

Miesta realizácie projektu:

Heydukova 10, 812 50 Bratislava - Staré Mesto,

Sasinkova 2, 811 08 Bratislava - Staré Mesto,

Špitálska 24, 813 72 Bratislava - Staré Mesto,

Panenská 24, 811 03 Bratislava - Staré Mesto,

Sasinkova 4, 811 08 Bratislava - Staré Mesto,

Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto,

Šafárikovo námestie 6, 811 02 Bratislava - Staré mesto,

Radlinského 9, 812 37 Bratislava - Staré Mesto,

Pod Krásnou Hôrkou 1, 831 01 Bratislava - Nové Mesto,

Odbojárov 10, 832 32 Bratislava - Nové Mesto,

Vlárska 3, 833 06 Bratislava - Nové Mesto,

Vlárska 3-7, 831 01 Bratislava - Nové Mesto,

Vlárska 5, 833 34 Bratislava - Nové Mesto,

Vlárska 7, 833 91 Bratislava . Nové Mesto,

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava - Nové Mesto,

Galvaniho 7, 821 04 Bratislava - Ružinov,

Mlynská dolina, 842 15 Bratislava- Karlova Ves,

Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava - Karlova Ves,

Mlynská dolina 2, 842 15 Bratislava - Karlova Ves,

Dúbravská cesta 21, 845 51 Bratislava - Karlova Ves,

Dúbravská cesta 23, 845 51 Bratislava - Karlova Ves,

Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava - Karlova Ves,

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava - Karlova Ves

Partneri projektu:

Univerzita Komenského v Bratislave (hlavný partner):

  • Prírodovedecká fakulta UK 
  • Farmaceutická fakulta UK
  • Lekárska fakulta UK

Slovenská technická univerzita v Bratislave

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied
Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied
Molekulárno-medicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Virologick ý ústav Slovenskej akadémie vied
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

  • GENETON s.r.o.
  • BioScience Slovakia,s.r.o.
  • Glaston, s.r.o.