Aktivity 1. fázy projektu

1.1 Organizácia a manažment Univerzitného vedeckého parku UK

Garant aktivity: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Cieľom aktivity je zriadenie a uvedenie do chodu UVP UK ako autonómnej vnútornej organizačnej jednotky UK pre aplikovaný výskum a transfer jeho výsledkov do praxe, vrátane ochrany duševného vlastníctva UK

2.1 Biomedicína pre 21.storočie - nové diagnostické postupy - Genomika, Proteomika

Garant aktivity: Prof. MUDr. Milan Buc, CSc.

Celok nových diagnostických postupov - Genomika, Proteomika sa zameriava na využívanie nových moderných metód na odhaľovanie genetickej podstaty monogénnych a polygénnych ochorení ako aj infekčných ochorení založené na celogenómových next-gen princípoch (next-gen DNA sekvenovanie, DNA microarray, analýzy celogenómovej komparatívnej hybridizácie (CGH), SNP analýzy, copy number variation (CNV) analýzy, atď.)

2.2 Biomedicína pre 21. storočie – nové diagnostické postupy – Metabolomika

Garant: doc.RNDr. Ivan Ostrovský, CSc.

Celok nových diagnostických postupov - metabolomika je zameraný na individualizáciu vyhľadávania, prevencie či terapie porúch a ochorení. Skúmanie metabolických dráh a jednotlivých zložiek metabolómu súčasnými metódami analytickej chémie, biochémie a molekulárnej biológie umožní individuálnejší prístup k pacientom. Cieľom je rozšírenie doterajších poznatkov v oblasti metabolomiky o nové poznatky, zamerané špecificky na prípravu ucelených metód vyhľadávania, diagnostiky a/alebo skríningu vybraných skupín humánnych ochorení.

2.3 Biomedicína pre 21. storočie – Nové látky a materiály pre diagnostiku

Garant aktivity: Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.

Laboratória nových látok a materiálov pre diagnostiku sa zameriavajú na rozširovanie poznatkov v oblasti látok a materiálov používaných na výskumné či diagnostické účely, zamerané špecificky na použitie v molekulárnej medicíne. Najmodernejšie výskumné, vyhľadávacie či diagnostické postupy by bez týchto špeciálnych látok a materiálov nebolo možné realizovať (napr. značené látky a materiály používané ako štandardy v biosenzoroch, atď.)

2.4 Enviro-medicína pre 21. storočie – Biotické a abiotické faktory krajiny a ich vplyv

Garant aktivity: Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Environmentálna medicína sa postupne stáva riadnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie ako disciplína, ktorá integruje poznatky z viacerých výskumných či aplikovaných odborov. Integrovaný prístup ku krajine a človeku v nej umožňuje hľadať a nachádzať komplexné riešenia, ktoré zachovávajú a udržujú kvalitu krajiny a zároveň umožňujú aj udržať rozvoj a kvalitu života človeka. Hlavným cieľom aktivity je vyvinúť metódy a postupy detekcie, minimalizácie a prevencie negatívnych vplyvov a dosahov biotických, ako aj abiotických faktorov pôsobiacich v antropizovaných ekosystémoch na zdravie obyvateľstva.

2.5 Enviro-medicína pre 21. storočie – Geografický info-systém a environmentálne zdravie

Garant aktivity: doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD.

Informatizácia výskumu, jeho aplikácií a transferu poznatkov do praxe je už dávno integrálnou súčasťou týchto činností. Ich komplexnosť a komplexnosť dnešných riešení nie je možná bez príslušnej informačnej technológie. V oblasti životného prostredia, ale aj medicíny a ostatných odborov, vrátane národnej ekonomiky, národných politík a socioekonomického rozvoja spoločnosti sú dnes geografické informačné systémy základným prostredím a nástrojom (hoci v našich podmienkach nie dostatočne a efektívne využívaným).

Cieľom výskumnej aktivity je využitie technológií geografických informačných systémov (GIS) na integráciu, analýzu a sprístupnenie environmentálnych údajov a verejných údajov o indikátoroch a zdravotnom stave populácie a vývoj informatických nástrojov na hodnotenie vplyvu rizikových faktorov životného prostredia na zdravie populácie.

2.6 Biotechnológie pre 21.storočie

Garant aktivity: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Biotechnológie patria už niekoľko desaťročí k najvýznamnejším technológiám nielen vo výskume, ale aj v praxi. Mimoriadny rozsah a tempo pribúdania nových poznatkov v tejto oblasti z nej robia jednu z najperspektívnejších oblastí ďalšieho rozvoja. Medicína a životné prostredie sú svojim obsahom priamo predurčené ako prostredia, v rámci ktorých sa biotechnológie rozvíjajú ako výskumná disciplína, ale aj ako prostredia, ktoré nevyhnutne potrebujú biotechnológie a ich výsledky na svoj vlastný rozvoj. Bez biotechnológií by oba tieto sektory nemohli fakticky pôsobiť, resp. ich stav by zodpovedal podmienkam starším ako sto rokov. Preto sa táto aktivita stala organickou a integrálnou súčasťou projektu.

V jej rámci budú medzi ciele patriť návrh a výber konkrétnych rekombinantných proteínov a peptidov s terapeutickým potenciálom (napr. rekombinantný ľudský rastový hormón, rekombinantný ľudský trombín, špecifické proteázy, peptidy a priemyselne využiteľné rekombinantné enzýmy, ale aj konštrukcia vlastných expresných systémov pre heterologickú expresiu (produkciu) rekombinantných proteínov a peptidov a izolácia fágov a vytvorenie ich zbierky využiteľných v medicínskej praxi, ako aj v potravinárskom priemysle a výskum v oblasti fytoremediácie a fixácie CO2 v biomase s cieľom jeho praktických aplikácii dosiahnutých výsledkov.

2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – Bioetické výzvy v kultúrnom rámci

Garant aktivity: Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc.

Skúmanie kultúrno-spoločenských rámcov biomedicínskeho a enviromedicínskeho výskumu a biotechnológií ako výziev modernej spoločnosti, so zameraním na filozofické, etické, antropologické, etnologické, právne, religionistické, lingvistické a informačné aspekty.

2.8 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – Právne výzvy

Garant aktivity: Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Spoločnosť a možnosti jej ďalšieho rozvoja čelia v súčasnosti veľmi komplexným výzvam. Preto aj výskum v oblasti spoločensko-humanitných vied, jeho výsledky a ich aplikácia v praxi majú pre spoločnosť, ale aj prostredie v ktorom pôsobí čoraz kritickejší význam. Je preto žiaduce, a v mnohých krajinách je to obvyklá prax, že výskum a aplikácie jeho výsledkov v praxi majú integrovaný charakter, v rámci ktorého sa spájajú výsledky tak prírodovedecky-farmaceuticky-medicínskeho výskumu s výsledkami výskumu životného prostredia a s výsledkami spoločensko-humanitných vied. Len takáto integrácia výskumu a jeho výsledkov umožní aplikovať do praxe také riešenia, ktoré spoločnosti zabezpečia tzv. trvalý rozvoj.

K tým spoločenským výzvam, ktoré sú v tomto storočí aktuálne, patria aj výzvy v oblasti právnych vied. Práve právne vedy a ich riešenia zabezpečujú, aby riešenia a aplikácie výsledkov ostatných vied mali v spoločnosti legitímnu a korektnú legislatívnu úpravu. To je v dnešnej kvatitatívne mohutnej a socioekonomicky komplexnej a vysoko diferencovanej spoločnosti nevyhnutnosťou. Preto budú cieľom aktivity originálne riešenia a praktické výstupy v oblasti právnych výziev ako organickej súčasti výskumu a aplikácií molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií.

Tieto sa budú dotýkať najmä nasledujúcich oblastí práva: 

  • patentové právo
  • výhrada verejného poriadku
  • ľudskoprávne aspekty
  • korporátne a finančné aspekty rentability a hospodárska úloha štátu, alternatívne riešenie sporov a elektronický obchod
  • harmonizácia právnej úpravy v Európskej únii
  • vnímanie odlišností právnej úpravy v priebehu historického vývoja a vplyv svetových udalostí
  • trestnoprávne aspekty v biomedicíne, enviromentálnej medicíne a biotechnológiách

 

 

2.9 Spoločenské výzvy pre 21. storočie – Socioekonomické výzvy

Garant aktivity: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Vzhľadom na komplexné výzvy voči spoločnosti v súčasnosti a jej možnosti ďalšieho rozvoja má výskum v oblasti spoločensko-humanitných vied, konkrétne výzvy socioekonomických vied čoraz väčší význam. Zabezpečujú totiž sociálnoekonomickú dimenziu rozvoja spoločnosti. To je v dnešnej kvatitatívne mohutnej a socioekonomicky komplexnej a vysoko diferencovanej spoločnosti nevyhnutnosťou.

Hlavným cieľom výskumu v aktivite bude skúmanie a analýza edukačných, legislatívnych, politických, zdravotných a iných sociálnych praktík pri zavádzaní aplikácií a inovácií v Bratislavskom samosprávnom kraji, a to tak na úrovni inštitúcií, ako aj každodenného sociálneho života. Expertné analýzy, ktoré budú výstupmi výskumov, budú následne spracované do podoby inovatívnych návrhov na zmeny a vylepšenia pri zavádzaní aplikácií a inovácií do praxe. Publicita projektu.

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"